16. Juna 2019.

Univerzitet „Džemal Bijedić“: Diplome priznate i prepoznate u cijeloj Evropi

univerzitet

Rješenjem o institucionalnoj akreditaciji Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, koje je izdao ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a na osnovu preporuke Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH i njihovim Rješenjem o upisu Univerziteta u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je postao akreditovana visokoškolska ustanova u BiH.

Dobijanjem Rješenja o akreditaciji Univerziteta, zakonito i transparentno je verifikovan visok kvalitet rada Univerziteta, a kroz ispunjenje standarda potvrđena je njegova integrisanost u evropski prostor visokog obrazovanja.

Uzimajući u obzir posjedovanje statusa akreditovane institucije, ispunjavanje nacionalnih i evropskih standarda, stalno unapređenje postojećih i razvoj novih studijskih programa, kontinuirana saradnja sa privredom i inovativnost koji rezultiraju znanjem i vještinama prilagođenim potrebama tržišta rada svakako predstavlja osnovu za bezuslovno priznavanje diploma naših studenata na bilo kojoj od evropskih institucija. Univerzitet nudi znanje i vještine adekvatne za tržište rada,  nudimo kvalitet!

Svih ovih godina, u kompleksnom sistemu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, na Univerzitetu su radili konstantno i transparentno na podizanju kvaliteta institucije i studijskih programa, čemu svjedoče provođenja periodičnih izvještaja o samoevaluaciji, kreiranje akcionih planova, analize studijskih programa, unapređenje fizičkih resursa i međunarodne saradnje, građenje i širenje kulture kvaliteta, što je eksterno evaluirano u okviru različitih projekata i na međunarodnom nivou.

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru se može smatrati sinonimom za reformske procese, u koje je uključen od samih početaka, još od 1999. godine, te je, kroz različite evropske i dostupne domaće projekte i programe, sastavni dio EHEA (European Higher Education Area) od samog početka. Nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju u HNK-u, pristupilo se harmonizaciji propisa, radnih odnosa, urađena je nova sistematizacija radnih mjesta. Došlo je i do promjena unutar studijskih programa na Univerzitetu. Određeni studijski programi su se spojili, neki su prestali da upisuju studente, a broj studijskih programa na master studijima se postepeno povećava. Otvoren je i doktorski studij na Pravnom i Nastavničkom fakultetu, te zajednički studij Mašinskog, Građevinskog i Fakulteta informacijskih tehnologija – „Politehnika“, pokrenuta su četiri univerzitetska studija na prvom ciklusu. Istovremeno, jačaju veze Univerziteta sa drugim visokoškolskim institucijama, broj međunarodnih projekata u kojima Univerzitet učestvuje ravnopravno kao partner visokoškolskim institucijama iz zemalja EU se povećava, kao i broj potpisanih međunarodnih sporazuma o saradnji, itd.

Potencijalni i budući studenti treba da obrate pažnju na pozitivne propise iz oblasti visokog obrazovanja, poput Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, koji u članu 54. definiše sljedeće: “Nadležni državni organi, te drugi organi i organizacije u Bosni i Hercegovini će, u svrhu zaposlenja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove“ i Zakona o visokom obrazovanju u HNK, koji kaže da je samo Akreditovana visokoškolska ustanova ovlaštena dodjeljivati akademske titule i zvanja i izdavati diplome. Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru to jeste.

Kao dokaz netačnih navoda koje su prenijeli pojedini mediji, u kojima se navodi da su diplome samo određenog broja visokoškolskih institucija iz Bosne i Hercegovine priznate u Evropi, svakako može poslužiti i negativna pojava koja, nažalost, svakim danom postaje sve izraženija,  a to je iseljavanje visokoborazovanih mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine.

Kroz stalnu komunikaciju sa studentima koji su svoje studije nastavili u nekim od evropskih univerziteta, te alumni zajednicom svakodnevno se potvrđuje činjenica da diplome stečene na Univerzitetu „Džemal Bijedić“, bez bilo kakvih formalnih ili suštinskih prepreka bivaju priznate, pa čak i poželjne…

(NovaSloboda.ba)

 

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano