22. Marta 2019.

Zvizdić: Dužnosnici u BiH dužni su provoditi Ustav i zakone, a ne partijske instrukcije

Denis Zvizdć 22

Radi pravilnog informisanja javnosti, a slijedom paušalnih izjava pojedinih dužnosnika u vezi sa pitanjem migranata, smatram potrebnim sve sudionike još jednom podsjetiti na važeće ustavne i zakonske odredbe, s ciljem osiguranja vladavine prava kao jednog od temeljnih principa modernih društava i demokratija, stoji u saopštenju dr. Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg VM BiH vezanog za migranstku situaciju.

“Svi dužnosnici u Bosni i Hercegovini imaju obavezu da poštuju i provode Ustav i zakone, a ne partijske instrukcije, te je neophodno zaustaviti praksu koja u BiH već predugo traje, samovoljnog i neutemeljenog interpretiranja ustava i zakona.

S tim u vezi, potrebno je naglasiti da Ustav Bosne i Hercegovine nedvosmisleno navodi da su institucije Bosne i Hercegovine isključivo nadležne za pitanje migracija, viza i azila, te da je Bosna i Hercegovina svojim Ustavom normirala da će poštovati međunarodne konvencije i standarde koje regulišu osnovna ljudska prava, poput Ženevske konvencije I – IV o zaštiti žrtava rata sa Dopunskim protokolima; Konvenciju koja se odnosi na status izbjeglica sa pratećim Protokolom,itd.

Takođe, u skladu sa odredbama Zakona o Vijeću ministara BiH, te Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, Ministarstvo bezbjednosti je nadležno da: kreira, stara se i provodi politiku useljavanja i azila u BiH; kao i da uređuje procedure i način organizacije službe vezano za kretanje i boravak stranaca u BiH, dok je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nadležno za staranje o pravima i pitanjima izbjeglica i osoba pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini nakon utvrđivanja njihovog statusa.

Osim prethodno spomenutog, Bosna i Hercegovina ima i Zakon o azilu, kojim se reguliše način postupanja i procedure u slučaju masovnog priliva migranata, postupanja nadležnih službi, kao i pravā i zaštitā koje migranti uživaju. U tom kontekstu, a u skladu sa Poglavljem III Zakona o azilu, Vijeće ministara je nadležno da, na osnovu prijedloga Ministarstva bezbjednosti u slučaju masovnog priliva migranata,donese potrebne odluke i planove u cilju privremene zaštite, što je Vijeće ministara i uradilo na 142. sjednici od 15. maja, kada je usvojen nacrt Plana jasno definiranih hitnih mjera, te Koordinaciono tijelo za migracije  preimenovano u Operativni štab.

Slijedom gore navedenog, Vijeće ministara BiH je jedino tijelo koje je, shodno važećim zakonima, nadležno da donosi odluke i mjere s ciljem adekvatnog rješavanja novonastalih okolnosti, te da se u slučaju migranata, kao i osoba koje su u procesu traženja azila, radi o realizaciji nadležnosti BiH u cilju implementacije preuzetih međunarodnih konvencija i obaveza.

U tom smislu, sam Ustav BiH u članu III stav 2. jasno navodi da će svaki entitet pružiti svu potrebu podršku vladi BiH da ispoštuje preuzete međunarodne obaveze.

Stoga je neophodno ukazati na bezuspješne pokušaj zamjene teza prema kojoj niži nivo vlasti, u ovom slučaju MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, određuje mjesto i način na koji će biti smješteni migranti, što je u suprotnosti sa važećim zakonima i može se tumačiti i kao potpuno neustavna zabrana slobode kretanja, koja je Ustavom zagarantovano pravo svim osobama na teritoriji BiH, izuzev kada je to zakonom drugačije određeno.

Dakle, Vijeće ministara BiH je postupalo isključivo u skladu sa svojim ovlaštenjima, dok će Operativni štab za pitanje migracija, kao tijelo koje uz uključenje nižih nivoa vlasti, na način predviđen postojećom odlukom i uz potrebno dopunjavanje sa predstavnicima drugih relevantnih institucija i službi, preuzeti predviđenu ulogu s ciljem davanja prijedloga za rješavanje dalje problematike vezane za pitanja smještaja i pružanja zaštite migrantima u BiH.

Na kraju je potrebno napomenuti da će se sprovesti postupak radi utvrđivanja odgovornosti za neovlašteno plasiranje u javnosti proizvoljnih i nepostojećih zaključaka Vijeća ministara BiH, posebno u dijelu koji govori o „izolaciji i praćenju migranata radi sprječavanja miješanja sa domicilnim stanovništvom“, s obzirom da bi isti, osim što su izmišljeni, bili i u suprotnosti  sa međunarodnim standardima u vezi sa pružanjem zaštite licima koja u BiH izraze namjeru ili su u postupku traženja azila”, navodi se na kraju saopštenja dr. Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg VM BiH.

S. R.

(NovaSloboda.ba)

Podijeli...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
happy wheels game

Oznake

Povezano