Pošto nije proglašeno stanje prirodne nesreće, Grad Mostar nema obavezu izmirenja štete pravnim i fizičkim licima

Pod predsjedanjem komandanta Štaba civilne zaštite Grada Mostar gradonačelnika Ljube Bešlića, održana je redovna sjednica Štaba civilne zaštite Grada Mostara, na kojoj je predstavljen Elaborat o procijenjenoj šteti od olujnog vjetra, razmatran je Plan korištenja sredstava zaštite i spašavanja za 2019. godinu, a bilo je riječi o pripremi za ljetnu sezonu, saopštno je iz Štaba CZ Grada Mostara.

Načelnik štaba Predrag Šupljeglav upoznao je članove štaba o posljedicama olujnog vjetra koji je zadesio Grad Mostar krajem februara i naglasio kako su štete bile ozbiljne, ali po svim parametrima nije bilo uslova za proglašenje prirodne i druge nesreće. Grad Mostar je postupio po Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta, formirao je komisije, koje su izašle po svakom zahtjevu na teren i stručno izvršile procjenu štete, a o čemu je sastavljen  i detaljan elaborat.

Kako nije proglašeno stanje prirodne i druge nesreće, Grad nema obaveze izmirenja šteta fizičkim i pravnim licima koja su pretrpjela štetu. Tako u slučaju podnošenja zahtjeva za namirenje šteta Grad će, nažalost, takve zahtjeve odbijati. Potrebno je još da se važeće procedure vezane za elaborat poštuju.

Predsjednik komisije Omer Širić dao je detaljnija pojašnjenja o Elaboratu i izvijestio o broju zaprimljenih predmeta za procjenu šteta. Ukupno je bilo 330, odnosno 350 zahtjeva za procjenu šteta. Razlika se pojavljuje zato što je u pojedinim zahtjevima bilo potrebno procijeniti štetu i na objektima, na vozilima ili drugo. Za posao procjene šteta imenovano je pet stručnih komisija, koje su u roku od 60 dana izašle na teren i utvrdile iznose šteta po svim zahtjevima. Ovakav vremenski rok (60 dana) bio je iz razloga što je trebalo uraditi procjene na cijelom području Mostara. Najveći problem je bio procjena šteta na vozilima, pošto nismo imali odgovarajuću osobu koja bi mogla uraditi taj posao. Za taj posao je angažovan vanjski saradnik.

Ukupna procijenjena šteta je 2.043.096,22 KM, od toga 1.633.236,18 KM na građevinskim objektima, 123.566,20 KM na motornim vozilima, 210.755,84 KM plastenici i ostalo. Dao je prijedlog da se ubuduće angažuje osoba koja bi mogla procjenjivati štete na motornim vozilima, zatim da se utvrde jedinične cijene za procjene i unos podataka elektronskim putem koji bi ubrzao rad komisije.

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojena Odluka o korištenju sredstava predviđenih u budžetu za otklanjanje posljedica prirodnih i drugih nesreća. Štab je usvojio i Plan korištenja sredstava zaštite i spašavanja za 2019. godinu, koji je urađen u skladu sa važećim propisima i u njemu je razrađena raspodjela kako tekućih sredstava, tako i prenesenih sredstava.

Na Štabu je posebno razmatrana i tsčka dnevnog reda „Pripreme za ljetnu sezonu“.

Član Štaba Petar Jurić, komandant PVJ, izvijestio je članove Štaba kako je jedinica obučena i spremna s ukupno 68 vatrogasaca da odgovori zadacima koje budu pred njom, te naglasio visok nivo opremljenosti s materijalnim sredstvima – 23 vozila, te da imaju podršku od DVD-a, koji su, takođe, značajna podrška u gašenju požara. Naglasio je vrlo dobru saradnju s HNK-e i njihovim operativnim centrom, kao i podrškui koju su dobili u vidu četiri vozila, te od Grada Mostara, koji kontinuirano ulaže u zaštitu od požara i Vatrogasnu jedinicu Mostar.

Komandant Štaba, gradonačelnik Ljubo Bešlić istakao je činjenicu da na području Mostara ima veliki broj potrošača i proizvođača električne energije, te da je iz tog razloga potrebno sagledati mogućnost nabavke specijalne opreme, zajedno sa elektroprivredama koje imaju sredstva za ovu namjenu, a što su predstavnici EP BiH i EP HZ HB podržali.

(NovaSloboda.ba)