Vlada HNK-a o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova u 2018. godini

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona  razmatrala je izvještaje o radu i poslovanju za 2018. godinu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, odnosno suosnivač Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Predstavnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ Mostar, Opšte bolnice Konjic, Doma zdravlja Stari grad Mostar, te Zavoda za javno zdravstvo HNK članove Vlade detaljno su upoznali o stanju u navedenim ustanovama i njihovom poslovanju u 2018. godini.

Govoreći o finansijskim pokazateljima za 2018. godinu, ukazali su na podršku Vlade koja je konkretnim mjerama, budžetskim i vanbudžetskim sredstvima, značajno pomogla kako bi zdravstvene ustanove i njihovi zaposlenici mogli odgovoriti sve većim i zahtjevnijim potrebama pacijenata.

Dr. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite, ukazao je na nepobitne činjenice koje najbolje oslikavaju stanje u zdravstvenim ustanovama danas i nekoliko godina ranije. Naime, prije četiri godine samo je jedna od spomenutih zdravstvenih ustanova poslovnu godinu završila pozitivno, dok su preostale četiri tekuće poslovanje tada završile u ozbiljnom finansijskom minusu.

Naporima svih učesnika u zdravstvu i uz snažnu podršku Vlade, iz izvještaja koja su prezentovana, a odnose se na 2018. godinu, vidljivo je kako su četiri zdravstvene ustanove poslovanje završile pozitivno, dok je samo jedna poslovala s gubitkom.

Nakon podnesenih izvještaja, Vlada je utvrdila Prijedlog Odluke o prihvatanju Informacije o stanju u zdravstvenim ustanovama, koja će biti upućena u skupštinsku proceduru, ističući kako će i dalje kroz otvoreni dijalog sa osnivačima i menadžmentom zdravstvenih ustanova, a u skladu sa mogućnostima, podržavati zdravstveni sistem u našem kantonu.

U okviru rasprave o stanju u zdravstvu, ministar Opsenica ukazao je na potrebu bolje zdravstvene zaštite za bolesnike na dijalizi, ističući i to kako je u ovom trenutku u našem kantonu na dijaliznom tretmanu ukupno 75 pacijenata. U cilju bolje zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnijih usluga pacijentima za dijalizu, Vlada se obavezala da će u izmjenama budžeta za 2019. godinu osigurati sredstva za nabavku 10 dijaliznih aparata i to 8 za SKB Mostar i 2 za Opštu bolnicu Konjic.

Vlada je usvojila i Uredbu o proceduri prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK, koja propisuje proceduru prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji HNK, grada ili općine, u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Kanton, grad, opština, te u privrednim društvima u kojima Kanton, grad i opština učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala. Primjenom ove Uredbe, biće osnažena transparentnost prijema u radni odnos, a izvrsnost će biti jedan od ključnih elemenata.

(NovaSloboda.ba)