Ministrica Đapo, bježeći od vlastite odgovornosti, krivicu zbog problema otpada prebacuje na Ministarstvo trgovine, turizma i zaštitu okoline i Vladu HNK-a

Povodom saopštenja Federalnog ministarstva okoline i turizma sa juče održanog sastanka u Sarajevu na kome su jedino i stvarno nadležni razgovarali o problemu odlaganja otpada u Mostaru, službeno i javno pobijamo iznesene tvrdnje ministrice Edite Đapo da je „upravljanje otpadom u Federaciji BiH u nadležnosti kantona“, zbog čega je zatražila „urgentno uključivanje Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno resornog ministarstva u rješavanje ovog problema, ističe se u današnjm demantu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline HNK-a.

Iako sam popis učesnika jučerašnjeg sastanka, na kome su, uz ministricu  i gradonačelnika Mostara, navodi se dalje u saopštenju, učestvovala i odgovorna lica Federalne uprave za inspekcijske poslovem te direktori mostarskih javnih preduzeća Komunalno d.o.o. i Deponija d.o.o., vrlo jasno sugeriše ko su stvarno nadležni za rješavanje problema otpada u Mostaru.

„U postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom F BiH koji je predložila  sama ministrica, a u kome se spominje i sporni otpad kao posebna kategorija otpada koji sadrži PCB, upozoravali smo na neefikasnost predloženog rješenja upravljanja otpadom, brojne nejasnoće i nedostatke predloženih zakonskih rješenja, tražeći upravo precizno propisivanje nadležnosti, ali i sprječavanje eventualnog monopola na području upravljanja otpadom. Ne samo što nije prihvaćena niti jedna naša primjedba i sugestija, nego je potpuno ignorisan i naš prijedlog sistemskog rješenja  za upravljanje posebnim otpadom.

Uz to, iako je Zakon stupio na snagu krajem 2017. godine, do danas nisu doneseni provedbeni propisi. Pitamo se zašto i da li je svrha donošenja navedenog zakona bila isključivo prikupljanje novčanih sredstava koja se uplaćuju za upravljanje posebnim kategorijama otpada, u što smo posumnjali još u postupku njegovog donošenja, što smo jasno napisali i u našem očitovanjima?!?

Takođe, ministrica bi trebala znati da je upravo Ministarstvo, na čijem se čelu nalazi, izdalo okolinsku dozvolu Gradu Mostaru za izgradnju kolektora za pročišćavanje otpadnih voda. Navedenom okolinskom dozvolom, utvrđen je način upravljanja svim vrstama otpada koje nastaju na postrojenju, kao i postupak njegovog konačnog odlaganja.

Isto ministarstvo izdalo je i rješenje o obnovljenoj okolinskih dozvoli za JP Deponija d.o.o. Mostar za organizovanje procesa rada na regionalnoj deponiji krutog komunalnog otpada i njegovom zbrinjavanju, kao i rješenje o okolišnoj dozvoli Gradu Mostaru za sanaciju deponije komunalnog otpada kojom upravlja JP Uborak d.o.o.

Kada je riječ o inspekcijskom nadzoru navedenih operatora, isti na osnovu zakonskih propisa provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove, koja se o svojim nadležnostima i inspekcijskim nalazima jasno očitovala ne samo na jučerašnjem sastanku nego i u situaciji kada im je upravo kantonalno ministarstvo dostavilo na nadležno postupanje predstavku građana mjesnih zajednica Vrapčići, Livač, Kuti i Potoci iz 2018. godine.

Takođe, želimo podsjetiti da se postupanje s komunalnim otpadom i tretiranje istog obavlja u skladu sa posebnim propisima o komunalnim djelatnostima, koje su u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne uprave, u konkretnom slučaju Grada Mostara.

Iz svega naprijed navedenog, jasno je ko su nadležni za rješavanje dugogodišnjeg problema upravljanja otpadom u Mostaru, koji je ovih dana samo eskalirao zbog sumnje o postojanju PCB-a i teških metala u dehidriranom mulja sa mostarskih prečistača.

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline, kao i Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, preduzimaju i preduzimaće sve aktivnosti iz svoje nadležnosti ne samo kada je riječ o zaštiti okoline nego i o ukupnom životu u kantonu. Konkretni slučaj nije u našoj nadležnosti, ali jeste obaveza da pozovemo učesnike jučerašnjeg sastanka u Sarajevu da ne bježe od vlastite odgovornosti prebacujući je na ovo ministarstvo i Vladu HNK i dovodeći u zabludu javnost iznošenjem zakonski neosnovanih i netačnih tvrdnji.

Pozivamo Grad Mostar i Federalno ministarstvo okoline i turizma kao jedine i stvarno nadležne da, u saradnji i uz angažovanje namjenskih sredstava naknade za posebne kategorije otpada koje se uplaćuju Fondu za zaštitu okoline F BiH, pristupe hitnom rješavanju problema i ispunjavanju uslova propisanih u okolišnim dozvolama za „sporne“ objekte u vlasništvu Grada Mostara.

Uz podsjećanje da se nadležnost propisuje zakonima, a ne na sastancima, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline iako u konkretnom slučaju zbog nenadležnosti nije ni pozvano na jučerašnji sastanak u Sarajevu, spremno je u cilju zaštite zdravlja građana Hercegovačko-neretvanskog kantona stvarno nadležnima – Gradu Mostaru i Federalnom ministarstvu okoline i turizma, pružiti stručnu i svaku drugu pomoć u rješavanju problema otpada“, navodi se u današnjem reagovanju Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline HNK-a.

(NovaSloboda.ba)