Komunalna preduzeća Mostara organizuju odvoz krupnog otpada

Gradska komunalna preduzeća Mostara organizovaće odvoz  krupnog otpada (stari namještaj, kućanski aparati, vrtni, biljni otpad i sl.)  svake zadnje subote u mjesecu, kada građani mogu odložiti krupni otpad pored kontejnera za komunalni otpad, saopšteno je danas iz Službe za komunalne poslove i okolinu.

Građani  i preduzeća mogu lično odvesti i besplatno odložiti isključivo krupni ili građevinski otpad na gradsku deponiju građevinskog i krupnog otpada u Vrapčićima bb – preko puta   stare deponije  Uborak , svakim radnim danom od 07 do 14 sati.

Na deponiju se ne mogu  odlagati druge vrste otpada (komunalni otpad, životinjski, opasni otpad, stare gume i sl.). Deponija je ograđena i pod  stalnim  nadzorom.

Preduzeća i građani mogu zatražiti uslugu iznajmljivanja kontejnera i odvoza građevinskog otpada od renoviranja stanova  na sljedeće brojeve telefona:

1. JP Komos   –  061 203 252 (kontakt osoba Mirsad Omanović)

2. JP Parkovi  –  063  314 362 (kontakt osoba Gordana Šarić)

Građani su dužni pridržavati se navedenog u protivnom, novčanom kaznom od 100 – 500 KM kazniće se građanin:

Ako oštećuje posude za otpad, ulijeva u njih tekućinu, baca žeravicu ili vrući pepeo, ostatke životinja, građevinski materijal, glomaznu ambalažu, dijelove kućnog namještaja  i slično (čl.123.,st.5. Odluke o komunalnom redu, Sl. Glasnik Grada Mostara,br.06/05)

U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati : papirnu ambalažu iz trgovačkih, ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata; otpad iz mesnica i trgovina mesom i mesnim prerađevinama; otpad iz zdravstvenih ustanova. Navedeni poslovni subjekti trebaju sklopiti posebne sporazume s ovlaštenim operaterima koji zbrinjavaju navedene vrste otpada i odlagati ga odvojeno od komunalnog otpada u sklopu  svojih poslovnih prostora.

Novčanom kaznom od 1000 do 5000 KM kazniće se preduzeće, druga pravna ustanova, ili pravna osoba, kaznom od 200 do 1000 KM odgovorna osoba u tim ustanovama, ukoliko ne postupaju sa otpadom na propisani način (čl. 81,82,83) u skladu sa čl.122. st.5. Odluke o komunalnom redu, Sl. Glasnik Grada  Mostara,br.0 6/05), stoji na kraju saopštenja.

(NovaSloboda.ba)