Vlada HNK-a: Nastavak aktivnosti na izmirenju pravosnažnih sudskih presuda

Nakon što je na prošloj sjednici, a nastavljajući aktivnosti na rješavanju problema tužbi i presuda na teret kantonalnog budžeta, usvojila Odluku o pokretanju procedure za zaključenje Ugovora o vansudskim nagodbama za sve tražioce koji su se prijavili po drugom javnom pozivu, a čija su potraživanja postala pravosnažna zaključno sa 31.12.2014. godine, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila više odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nematerijalne štete, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade HNK-a.

Još jednom je istaknuto kako je ovo prva Vlada koja je krenula rješavati naslijeđene probleme  presuda na teret budžeta HNK, te je za tu namjeru do sada izdvojila više od 15 miliona KM.

Naglašeno je kako će ova Vlada i dalje kontinuisano nastaviti sa započetom praksom isplate, u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima, a sve u cilju rješavanja ovog vrlo složenog finansijskog pitanja.

Vlada je, takođe, donijela Odluku o odobravanju utroška dijela novčanih sredstava u budžetu HNK za 2019. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na poziciji “Namjenska sredstva od naknada za lovstvo” i to:  za podršku i unaprjeđenje lovstva, za sufinansiranje naknade štete koju pričini divljač i transfer neprofitnim organizacijama u iznosu od 19.000,00 KM, te Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije “Namjenska sredstva od naknada za lovstvo”  za 2019. godinu. Svrha programa je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, zajedno sa lovačkim savezima i korisnicima lovišta, sufinansira aktivnosti koje će doprinijeti  unapređenju lovstva u HNK.

Usvojena je i Informacija o stanju u oblasti lovstva za 2018./2019. lovnu godinu za područje Hercegovačka-neretvanskog kantona. S obzirom na velike potencijale ovoga kantona u oblasti lovstva, posebno u razvoju lovnog turizma, a koji nisu dovoljno iskorišteni u dosadašnjem periodu, neophodno je preduzeti naredne aktivnosti: dodijeliti u zakup lovišta koja do sada nisu dana u zakup, a zaštitu divljači podići na znatno veći nivo.       

Prihode koji budu ostvareni od djelatnosti lovstva usmjeriti na uzgoj divljači i poboljšanje uslova za razmnožavanje, rast i razvoj divljači, te izgradnju infrastrukture neophodne za uzgoj, zaštitu divljači i lovni turizam.

Razmotrene su i usvojene:  Informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz područja vodoprivrede zaključno sa 31.12.2018. i Informacija o koncesijama i zakupima na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu na području HNK u periodu 2015.-2018. godina.

(NovaSloboda.ba)