Sadržaj teških metala i piralena u Mostaru znatno ispod graničnih vrijednosti

Povodom aktuelne situacije u vezi s radom Javnog preduzeća Vodovod d.o.o. Mostar i raznim izjavama o sastavu mulja s prečistača otpadnih voda u Mostaru, Federalno ministarstvo okoline i turizma je angažovalo akreditovanu laboratoriju za ispitivanje hemijskog sastava mulja, odnosno ispitivanje prisustva piralena (PCB), saopšteno je danas iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

U Pravilniku o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja, najviše dozvoljene količine PCB u mulju iz gradskih otpadnih voda suhe materije mogu iznositi do 0,05 mg/kg. Analizom sastava mulja s prečistača u Mostaru je utvrđeno da je sadržaj PCB manji od 0,01 mg/kg.

Analiza je urađena u akreditovanoj laboratoriji Euroinspekt Croatiakontrola iz Hrvatske. Na osnovu dobijenih rezultata, utvrđeno je da je sadržaj  teških metala i PCB-a (polihloriranih bifenila) izraženi u mg/kg znatno ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti.

Labaratorija je izvršila uzorkovanje dehidriranog mulja i otpadnih voda nakon prečišćavanja s postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Mostaru dana 15. jula 2019. godine.

Analiza i komentar dostavljenog uzorka otpadnog mulja urađeni su u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja  i Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okolinu i sisteme javne kanalizacije.

Navedene hemijske analize ukazuju da se dehidrirani mulj može koristiti u poljoprivredne svrhe ukoliko se prethodno izvrši sterilizacija mulja, a to znači uništavanje patogenih organizama, odnosno potencijalnih uzročnika oboljenja.

Kako je saopšteno, Federalno ministarstvo okoline i turizma ukazuje na činjenicu da svega jedna trećina otpadnih voda u Gradu Mostaru ide na kanalizacioni sistem spojen sa prečistačem otpadnih voda i da je potrebno, što je moguće prije, osigurati da sve otpadne vode u Mostaru budu spojene na ovaj sistem

(NovaSlobod.ba)