Deponija Uborak ne ispunjava uslove za izdavanje okolinske dozvole

Nakon što je u Zakonom propisanoj proceduri razmotrilo predmet JP Deponija d.o.o. Mostar, Federalno ministarstvo okoline i turizma odbacilo je zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole.

Iz Ministarstva navode kako je JP Deponija d.o.o. Mostar dobila prvu okolinsku dozvolu 2009. godine i da je bila koncipirana da preraste u regionalnu deponiju, što se nije dogodilo.

“Tokom procedure upravnog postupka, utvrđeno je da je Deponija prestala primati otpad na plohu površine od 2,1 hektara (Faza I), za koju su izdate okolinske dozvole 2009. i 2014. godine i samoinicijativno ga počela odlagati na drugu plohu od 0,85 hektara, a da prethodno nije izvijestila Federalno ministarstvo okoline i turizma, niti podnijela zahtjev za izdavanje nove okolinske dozvole”, saopćeno je iz tog ministarstva.

Iz FMOIT-a nadalje ističu kako je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da se, uprkos postojanju tehničkih uslova, na Deponiji ne vrši selekcija sekundarnih sirovina iz miješanog komunalnog otpada.

“Okolinskom dozvolom iz 2014. godine, propisano je da na ovoj deponiji može biti zbrinjavan samo kruti komunalni otpad, ali je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su odlagane i druge vrste otpada”, dodali su.

Uprava JP Deponija d.o.o. Mostar, kako stoji u saopštenju, nije poštovala ni ostale zakonom definisane i okolinskom dozvolom propisane mjere zaštite okoline, te da je sve ovo dovelo do određenih šteta po okolinu, čime može biti ugroženo zdravlje građana.

Federalno ministarstvo okoline i turizma je stava da zdravlje i životi građana, kao i pravo svakog pojedinca na život u zdravom okruženju, nemaju cijenu, niti alternativu.

“Kada ispuni zakonom propisane uslove, JP Deponija d.o.o. Mostar može podnijeti novi zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, koji će biti razmotren u upravnom postupku.

Federalno ministarstvo okoline i turizma će na svojoj službenoj web stranici (www.fmoit.gov.ba) objaviti cjelovito rješenje o razlozima za neizdavanje ove okolinske dozvole”, saopšteno je iz ovog ministarstva.

(Fena)