Gradonačelnik Mostara nema ovlaštenja imenovati članove skupština u preduzećima

Povodom revizorskog izvještaja o poslovanju i organizaciji rada Javnog preduzeća Deponija d.o.o. Mostar koje je pojavilo u medijima, a u kome se, između ostalog, ističe kako nije usklađena sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Odlukom o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje komunalnim otpadom, stoji u reviziji ovog preduzeća te da, kako se navodi, osnivač Grad Mostar i gradonačelnik nisu uspostavili organe upravljanja u Društvu: Skupštinu, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju, te da, kako revizori navode kako, iako je upoznat s navedenim, osnivač Društva Grad Mostar i gradonačelnik nisu postupili u skladu sa svojom zakonskom obavezom i nije izvršeno imenovanje organa upravljanja u Društvu, kako bi se osigurao nesmetan rad u Društvu, saopštenjem za javnost oglasila se Gradska uprava Mostara, koje donosimo u cjelosti.

“Gradsko vijeće Grada Mostara je u julu 2012. godine donijelo Odluku o vršenju ovlaštenja organa Grada Mostara u privrednim društvima s učešćem državnog kapitala, i ista je objavljena u Službenom glasniku Grada Mostara broj 07/12. Odlukom se uređuje način vršenja ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima u kojima ovlaštenja vrše organi Grada Mostara. Grad Mostar ostvaruje pravo učešća u radu i odlučivanju privrednih društava putem člana skupštine. Imenovanje člana skupštine po Odluci vrši Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika Grada Mostara. Imenovanje se daje u pismenoj formi za jednu godinu. Sukladno naprijed navedenom, evidentno je da gradonačelnik ne može vršiti ovlaštenja u privrednim društvima, jer imenovanje člana skupštine vrši Gradsko vijeće.

Izbor i nominiranje kandidata za članove nadzornih odbora (vrši skupština privrednog društva, a konačnu saglasnost daje Gradsko vijeće.), dok izbor kandidata za članove Uprave pivrednog društva s učešćem državnog kapitala vrši nadzorni odbor u postupku utvrđenom Zakonom.

Grad Mostar već duži niz godina traži i tražio je mišljenje zakonodavaca, nadležnih Ministarstava, OHR može li gradonačelnik bez Gradskog vijeća imenovati člana skupštine za Društva u kojima Grad Mostar vrši ovlaštenja. Sve primljene instrukcije su u smjeru poštovanja važeće Odluke o vršenju ovlaštenja organa Grada Mostara.

Takođe, Javno pravobranilaštvo Grada Mostara i javni pravobranilac nedvosmisleno je naglasio kako gradonačelnik ne imenuje članove skupština i javnim preduzećima, već da je to na osnovu Statuta Grada Mostara ovlaštenjeGradskog vijeća”, stoji na kraju saopštenja Gradske uprave Mostar.

(NovaSloboda.ba)