Obuka o procjeni uticaja propisa

međunarodnu saradnju (GIZ), organizovlo je u Sarajevu dvodnevnu obuku za državne službenike institucija BiH koji rade na procjeni uticaja propisa, kao jednog od prioriteta Strategije reforme javne uprave u BiH. 

Procjena uticaja propisa se kao novost u pravnoj regulativi BiH proaktivno počela provoditi za  propise koji se predlažu u plan normativno-pravnih aktivnosti institucija BiH i Vijeća ministara BiH. Generalni sekretarijat je centralno koordinirajuće tijelo ovog postupka, sukladno Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH.

U vezi s dodijeljenim nadležnostima, Generalni sekretarijat angažovalo je svoje državne službenike na provođenju obuke 17. i 18. septembra, uz podršku njemačkog GIZ-a, koji provodi Program jačanja javnih institucija u BiH, te Agencije za državnu službu BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Takođe, Generalni sekretarijat je u prethodnom periodu organizovao obuke i sastanake i preduzelo niz drugih aktivnosti i mjera na unapređenju saradnje s institucijama BiH s ciljem provođenja Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa i Pravila za konsultacije prilikom izrade normativno-pravnih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Evropska komisija je u svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU ukazala na potrebu sveobuhvatne procjene uticaja predloženih propisa i unapređenja zakonodavnih procedura i usvajanja propisa u ovom segmentu.

Cilj Programa jačanja javnih institucija u BiH je osposobiti odabrane javne institucije da primjenjuju principe javne uprave za transparentno, odgovorno, efektivno i efikasno pružanje javnih usluga. Program doprinosi reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, koja je, s jedne strane, usmjerena zahtjevima procesa integracija u EU, a s druge doprinosi održivom društvenom i ekonomskom razvoju zemlje.

Program se koncentriše na podršku državnoj razini kroz jačanje kapaciteta umrežavanja, organizacije i osoblja odabranih javnih institucija, koje su presudne za provođenje reforme javne uprave. Time se stvaraju uslovi da javne institucije provode principe javne uprave, poboljšavaju koordinaciju programskih mjera, te svoje usluge nude na efikasniji, transparentniji način, koji je snažnije usmjeren na potrebe korisnika.

V. B.

(NovaSloboda.ba)