Vlada HNK-a usvojila Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti porodice s djecom

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti porodice s djecom. Tokom rasprave, naglašeno je kako Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne pomoći kontinuirano prati primjenu Zakona u praksi, te su već ranije na Vladi usvojene i u skupštinski postupak upućene izmjene kojima se povećavaju iznosi novčane podrške ženi-majci koja nije u radnom odnosu i jednokratna naknada za opremu novorođenog djeteta. Usvojeni Prijedlog Zakona koji će, takođe, biti upućen u dalji skupštinski postupak omogućiće da roditelji koji su ostali bez radnog mjesta, ukoliko zadovoljavaju ostale uslove, ostvare prava, bez obzira na primanja koja su imali u ranijem periodu.

Vlada je razmotrila i usvojila Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg vaspitamnja i obrazovanja u HNK. Istaknuto je kako je Vlada još jedanput iskazala razumijevanje za materijalni položaj prosvjetnih radnika, te je, u dijalogu sa socijalnim partnerima, utvrdila Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora kojima se regulišu primanja koja nemaju karakter plata.

Vlada je započela i raspravu o primjeni Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u području zdravstva u HNK-.

Usvojeno je i niz odluka o dodjeli koncesija za korištenje obalnih morskih voda i morskih dobara za potrebe obavljanja turističke djelatnosti u optini Neum, te obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuiranja električne energije za elektroenergetske objekte fotonaponskih elektrana u opštini Stolac.

Vlada je usvojila Informaciju o realizovanju prometa naftnih derivata za peropd od januara do juna 2019. godine, u kojoj je konstatovano da je promet naftnih derivata ostvaren u obimu 43. 404 tona. Promet benzina, lož ulja i tečnog naftnog plina je manji u odnosu na isti period 2018. godine, dok je primjetan porast prometa dizel goriva.

Razmotrena je i prihvaćena Informacija o realizaciji elektroenergetskog bilansa za prvih šest mjeseci ove godine na području HNK-a. Istaknuto je kako je preuzeta količina električne energije iznosila 384.557 MWh i veća je u iznosu na planiranu.

(NovaSloboda.ba)