U Federaciji BiH porezno priznati troškovi po MSFI “Najmovi”

Budući da su na snazi novi međunarodni računovodstveni standardi i međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, u Federaciji BiH je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

Ovaj zakon je uskladio svoju terminologiju sa međunarodno računovodstvenim standardima, odnosno međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja radi prepoznavanja porezno priznatih rashoda na ime amortizacije imovine s pravom korištenja pravnog lica kod utvrđivanja porezne osnovice.

“Dosadašnji troškovi zakupa koje je imalo pravno lice bili su porezno priznat rashod, međutim primjenom novog standarda “Najmovi” ovi troškovi se klasifikuju kao trošak amortizacije imovine s pravom korištenja, te zbog neprepoznavanja terminologije u Zakonu o porezu na dobit, imaju tretman porezno nepriznatog rashoda, te bi povećali porez na dobit kod pravnih lica. Stoga je u Zakonu izvršena dopuna člana 19., koji uređuje troškove amortizacije da bi se spriječio veći trošak za pravna lica i da bi i dalje troškovi zakupa odnosno trošak amortizacije imovine s pravom korištenja bili porezno priznati rashodi”, potvrđeno je Feni u Federalnom ministarstvu finansija.

Porezni obveznici dužni su da pravilno i tačno popunjenu poreznu prijavu podnesu nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave u roku od 30 dana po isteku roka propisanog za podnošenje godišnjih finansijskih izvještaja, a to je 31. mart.

(Fena)