Na području Grada Mostara proglašeno stanje nesreće

Na osnovu člana 29. tačka 7) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 39/03, 22/06 i 43/10), člana 31. stav (2) tačka 3) Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 77/06, 5/07 i 32/14), člana 9 tačka 7) Odluke o organiziranju i funkcionisanju zaštite i spašavanja na području Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 13/10), a u vezi sa mogućom pojavom zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na području Grada Mostara, na prijedlog Štaba civilne zaštite Grada Mostara od 17. marta 2020. godine gradonačelnik Ljubo Bešlić donio je danas Odluku o proglašavanju stanja nesreće uzrokoavne pojavom koronavirusa na području Grada Mostara.

Proglašava se stanje nesreće uzrokovana pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Grada Mostara od dana (utorak) 17. marta 2020. godine.

Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području, Gradonačelnik određuje da se svi gradski odjeli i službe, upravne organizacije, zavodi, pravna lica i druge institucije stave na raspolaganje sve raspoložive resurse Štabu civilne zaštite radi izvršavanja naredbi Štaba civilne zaštite, koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (Planovi) koristiti na ugroženim područjima;

Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada Mostara (Plan Grada), u svim gradskim odjelima i službama, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršenja naređenja Štaba civilne zaštite Grada Mostara.

Sukladno s Planom Grada i zahtjevima sa ugroženih područja, zadužuje se Štab civilne zaštite Grada Mostara da izvrši aktiviranje odgovarajućih službi zaštite i spašavanja, a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih poduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.

Troškovi koji nastanu angažovanjem Štaba civilne zaštite Grada Mostara, te dodatnim planskim angažovanjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja, pokriće se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 4/12 i 80/13), budžeta Grada Mostara za 2020. godinu i drugih finansijskih izvora, sukladno sa važećim propisima.

Zadužuje se Štab civilne zaštite Grada Mostara da u skladu sa važećim propisima i Planom Grada preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području.

Obavezuju se svi rukovodioci gradskih odjela i službi, upravnih organizacija, rukovodioci pravnih osoba i drugih državnih institucija, da osiguraju provođenje naredbi Štaba civilne zaštite Grada Mostara.

Kada se sagledaju svi resursi Grada, a na osnovu procjene stanja na ugroženom području, ostvariti kontakte, sukladno sa operativnim procedurama, s Kantonalnom i Federalnom upravom civilne zaštite radi traženja pomoći Oružanih snaga BiH, te traženja međunarodne pomoći sukladno sa utvrđenim procedurama.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku Grada Mostara“, a objaviće se i putem printanih i elektronskih sredstava informisanja.

(NovaSloboda.ba)