Predsjedništvo BiH donijelo 18 zaključaka u vezi sa koronavirsom

Razmatrajući aktivnosti institucija u Bosni i Hercegovini u vezi sa pandemijom COVID-19, Predsjedništvo BiH ocjenjuje da institucije u Bosni i Hercegovini pravovremeno reaguju i preduzimaju niz mjera kojima se sprečava širenje epidemije. Predsjedništvo BiH podržava napore nadležnih institucija u vezi sa krizom, jedan je od zaključaka sinoćnje vanredne sjednice Predsjedništva BiH. 

Predsjedništvo BiH traži od svih institucija da nastave sa aktivnostima i da urgentno poduzimaju potrebne mjere, u skladu sa stepenom opasnosti.

Predsjedništvo BiH očekuje od Vijeća ministara BiH da proglasi stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa, u skladu sa Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini te da se u skladu sa ovim zakonom popuni i aktivira Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje. 

Predsjedništvo BiH će biti u kontinuiranom kontaktu, te smatra da i druge institucije moraju ostati u kontinuiranoj komunikaciji, kako bi osigurali blagovremeno donošenje odluka i reagovanje na krizu.      

Predsjedništvo BiH smatra da je donesena odluka Vijeća ministara BiH o ulasku stranih državljana iz zemalja zahvaćenih pandemijom adekvatna i da je treba na dnevnom nivou analizirati i u skladu sa potrebom i preporukama nadležnih zdravstvenih institucija dopunjavati.

Predsjedništvo BiH podržava inicijativu za uvođenje karantina na graničnim prelazima, uz spremnost da odobri vojnu opremu na osnovu zahtjeva nadležnih zdravstvenih institucija.

Promet roba treba regulisati olakšanim režimom, uz pridržavanje sanitarnih standarda za borbu protiv COVID-19.

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da se broj graničnih prelaza svede na minimalan broj neophodan za povratak državljana BiH i nesmetan promet roba, a sve u dogovoru sa susjednim zemljama.

Predsjedništvo BiH naređuje Oružanim snagama BiH da stave na raspolaganje sve svoje resurse za potrebe zaštite od pandemije. Upotreba resursa OS BiH će se definisati posebnim odlukama Predsjedništva BiH, a na zahtjev nadležnih institucija.

Predsjedništvo BiH traži od svih građana i pravnih lica da se strogo pridržavaju uputstava nadležnih institucija o ponašanju u ovoj situaciji.

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada, kantonalnih vlada, Vlade Brčko Distrikta i lokalnih zajednica da hitno preduzmu mjere iz vlastite nadležnosti kako bi se ublažile posljedice krize na poslovanje privrednih subjekata u BiH i zaposlenih u tim subjektima.

Predsjedništvo BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da intenzivira komunikaciju sa svim međunarodnim organizacijama i institucijama koje mogu pružiti pomoć BiH u ovoj situaciji.  

Predsjedništvo BiH i druge nadležne institucije će razmotriti mogućnost upotrebe rezervnih sredstava Centralne banke BiH u svrhu amortizovanja efekata ove krize.

Predsjedništvo BiH od nadležnih nivoa vlasti očekuje da u skladu sa svojom nadležnošću donose odluke o radu javnih službi, te kretanju i okupljanju ljudi.

Predsjedništvo BiH poziva državljane BiH, koji borave u inostranstvu da odlaže svoje dolaske i posjete BiH u periodu intenzivnih mjera na suzbijanju širenja COVID-19.

Predsjedništvo BiH poziva Vijeće ministara BiH da pripremi prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama i uputi u hitnu parlamentarnu proceduru kako bi se otklonile prepreke za hitnu nabavku opreme i drugih stvari potrebnih za suzbijanje širenja COVIDA-19.

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da, na osnovu iskazanih potreba entitetskih, kantonalnih i vlade Brčko Distrikta, sačini listu urgentnih potreba za sredstvima neophodnim za borbu protiv COVID-19.

Predsjedništvo BiH zadužuje sve nadležne institucije da na sedmičnom nivou dostavljaju informaciju o realizaciji zaključaka i definisanih operativnih mjera.

S. R.

(NovaSloboda.ba)