Skupština HNK-a usvojila „korona zakon“

Na sinoćnoj vanrednoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, usvojen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (covid-19)  i podršci ekonomiji  na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

U Zakon je ugrađen i određen broj amandmana skupštinskih poslanika, koje je Vlada HNK prihvatila.

Zakon, između ostalog, predviđa subvencionisanje najniže neto plaće, subvencije poreza na dohodak i posebnih naknada, subvencije kamata na kreditne plasmane privredi, obustava obračuna i plaćanja naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta, oslobađanje od plaćanja kantonalnih administrativnih i sudskih taksi, umanjenje dotacija/granta za finansiranje političkih organizacija/stranaka, umanjenje plata, umanjenje naknada za rad komisija, umanjenje naknada za rad upravljačkih tijela, uspostava Stabilizacijskog fonda, a sve u cilju podrške održivosti privrede, kao i za održanje stabilnosti budžeta i vanbudžetskih fondova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, kojim se utvrđuje obaveza Kantona da osnuje kantonalnu ustanovu „Vaspitni centar“, kojim je, takođe, propisana djelatnost Vaspitnog centra, organizacijske jedinice, kao i mogućnost formiranja prihvatne stanica u cilju izvršavanja vaspitne mjere upućivanja u odgojni centar.

Pored toga, precizirane su odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti, koje se odnose na učestvovanje korisnika u plaćanju troškova smještaja u ustanovama socijalne zaštite.

Skupština je usvojila Zakon o izmjenama Zakona o administrativnim taksama s tarifom administrativih taksi HNK koji je usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama u oblasti eksploatacije energetskih i drugih mineralnih sirovina i u oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije.

Usvojena je Odluka o prestanku mandata poslanika Kenana Memića iz Saveza za bolju budućnost, te je prihvaćena Odluka o dodjeli mandata za Minelu Krpo iz Saveza za bolju budućnost. Izborom poslanice Krpo, Skupština HNK prvi zakonodavni organ na svim nivoima vlasti u BiH sa istim brojem izabranih žena i muškaraca.

Prihvaćena je izmjena kreditnih uslova u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH“, a u cilju implementiranja započetih aktivnosti na projektima Energetske efikasnosti javnih objekata u HNK.

Skupština je donijela neokloliko zaključaka.

Skupština HNK izražava zahvalnost svima koji su bili uključeni u borbu protiv pandemije koju je izazvao koronavirus.

Posebnu zahvalu za predanost i hrabrost upućena je ljekarima i svom medicinskom osoblju u bolnicama i domovima zdravlja u Kantonu, policiji i osoblju MUP-a HNK, osoblju Civilne zaštite, Crvenog krstai drugih humanitarnih organizacija.

Zahvaljujemo se medijima, koji su osigurali pravovremene informacije, vozačima transporta, trgovcima i apotekarima koji su osigurali snabdijevanje hranom i lijekovima, te osoblju komunalnih i vodovodnih poduzeća.

Skupština se zahvaljuje svim stanovnicima Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji su strpljivošću i poštivanjem epidemioloških mjera dali svoj doprinos zaustavljanju pandemije.

(NovaSloboda.ba)