Neobrađene značajne površine obradivog zemljišta

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o preduzetim mjerama u oblasti politike poljoprivrednog zemljišta.

Ukupno zasijane površine u BiH u 2018. godini iznosile su 533.375 hektara i veće su za 1 posto u odnosu na godinu ranije,  dok ugari i neobrađene oranice čine oko 430 hiljada hektara, a rasadnici i ostalo na oranicama oko 3 hiljade hektara.

U strukturi zasijanih površina u proljetnoj sjetvi oko 60% površine je zasijano žitima, 23%, krmnim biljem 13 posto povrćem, 3 posto industrijskim biljem, а на око 17 posto površine su jagode i maline, te na 0,2 posto je zasijano аromatično, začinsko i и medicinsko bilje.

Tokom jesenje sjetve zasijano je 110.950 hektara, što je za 7.717 hektara ili 7 posto manje površina nego u jesenjoj sjetvi prethodne godine. U strukturi zasijanih površina oko 88 posto je zasijano žitima, oko 6 posto, krmnim biljem, 3 posto industrijskim biljem i povrćem 2 posto.

Poljoprivredno zemljište u BiH se kao javno dobro već duže vrijeme ne koristi u skladu sa opštim društvenim interesom, a značajne površine obradivog zemljišta ostaju neobrađene i zapuštene.

Glavni izazovi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava u vezi sa oblasti poljoprivrednog zemljišta su: nedostatak cjelovite legislative usklađene sa EU praksama i pravilima, a koja se vezuje za problematiku neregulisanost tržišta poljoprivrednog zemljišta, fragmentacija parcela, upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu, minirana područja, erozije tla i slično.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH će, u saradnji sa nadležnim entitetskim i institucija Distrikta Brčko BiH, nastaviti aktivnosti na koordinaciji harmonizacije politika poljoprivrednog zemljišta u Bosni i Hercegovini, saopštno je iz VM BiH.

V. B.

(NovaSloboda.ba)