U junu rast prihoda od indirektnih poreza u FBiH veći za 49,9 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na danas održanoj sjednici u Sarajevu, kojom je, po pismenom ovlaštenju premijera, predsjedavao zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, prihvatila mjesečni  pregled naplate poreznih  prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za juni i prvih šest mjeseci 2020. godine.

Prihodi od indirektnih poreza

U junu 2020. godine raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH ostvaren je u iznosu od 189 miliona KM, te je u poređenju s naplatom u istom mjesecu 2019. godine bio manji za 1,2 posto ili za 2,3 miliona KM. U odnosu na ostvarenje iz maja ove godine, kada je zabilježen izuzetno negativan trend, ova kategorija je u junu zabilježila rast od 35,83 posto ili za 49,9 miliona KM.

U junu ove godine Federaciji BiH je po osnovu namjenske cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta raspoređeno 16,8 miliona KM, što je za 7,6 posto ili za približno 1,4 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine. U poređenju sa iznosom iz maja tekuće godine, prihod u junu veći je za više od 41,5 posto ili za 4,9 miliona KM.

Prihodi od direktnih poreza

Ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriji FBiH u junu 2020. godine  iznosili su 26,6 miliona KM i veći su za 9,5 posto ili za 2,3 miliona KM u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Na nivou kumulativa, ukupni prihodi od poreza na dobit u Federaciji BiH iznose 185 miliona KM sa iskazanim padom od 12,1 posto ili za 25,5 miliona KM u odnosu na isti period 2019. godine. Porez na dobit uplaćen u Budžet Federacije BiH iznosi 47,8 miliona KM i manji je za 3,5 posto ili za 1,7 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi od poreza na dobit uplaćeni u kantonalne budžete u kumulativu iznose 137,3 miliona KM i manji su za 14,8 posto.

Ukupno uplaćeni prihodi od poreza na dohodak u FBiH u junu 2020. godine iznosili su 32,9 miliona KM i manji su za 1,7 posto ili za nešto više od pola miliona KM u odnosu na juni prethodne godine. U poređenju sa uplatama u maju tekuće godine, prihodi u junu bili su veći za 3,4 posto ili za nešto više od milion KM.

Uplata prihoda od poreza na imovinu u korist računa javnih prihoda kantonalnih budžeta u junu 2020. godine je izvršena u iznosu od 2,4 miliona KM i veća je za 22,6 posto u odnosu na juni 2019. godine. U odnosu na prethodni mjesec 2020. godine, naplata ovih prihoda  u junu je bila veća za 18 posto. Na nivou kumulativa ovi prihodi iznose 21,9 miliona KM, te su manji za devet posto u odnosu na isti period 2019. godine.

Uplata prihoda od poreza na naslijeđe i darove u korist računa javnih prihoda kantonalnih budžeta u junu 2020. godine iznosila je 269.698 KM i veća je za 7,2 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je u poređenju na mjesec maj tekuće godine ova kategorija prihoda u junu više nego udvostručila nivo ostvarenja.

Prihodi od poreza na promet nepokretnosti u junu 2020. godine iznosili su 4,6 miliona KM i na približno su na istom nivou u odnosu na juni prethodne godine. Mjesečni nivo naplate ovih prihoda u junu u odnosu na izvršenje iz maja tekuće godine veći je za 38 posto.

Doprinosi

Trend smanjenja naplate doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje, za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti u poređenju sa ostvarenjima iz 2019. godine, započet pod negativnim utjecajem pandemije na ekonomiju u aprilu 2020. godine, nastavljen je i u junu, ali u nešto manjim omjerima. Naplaćeni doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje u Budžet Federacije BiH u junu 2020. godine iznosili su 150,6 miliona KM, i manji su za 7,6 posto u odnosu na juni 2019. godine. U poređenju unutar 2020. godine, mjesečna naplata ovih prihoda u junu u odnosu na mjesec maj bilježi rast od 0,6 posto.

Nivo kumulativa ovih prihoda za period 1.1.-30.6.2020. godine iznosi 952,1 milion KM i u poređenju sa istim periodom 2019. godine manji je za 4,3 posto.

Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje u junu 2020. godine naplaćeni su u iznosu od 109,5 miliona KM i bilježe pad za 6,6 posto ili za 7,7 miliona KM u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od ukupno naplaćenog iznosa, dio od 1,3 miliona KM se odnosi na uplate u korist Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje, dok ostatak od 98,2 miliona KM čine uplate u korist kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Na nivou kumulativa, ovi prihodi iznose ukupno 679,3 miliona KM i manji su za 4,1 posto, odnosno za približno 29 miliona KM u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Naplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u junu 2020. godine je iznosila 12,5 miliona KM, te je u poređenju sa uplatama u istom mjesecu 2019. godine manja za 8,5 posto ili za 1,1 milion KM. Posmatrajući kumulativ naplate, prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti iznose nešto više od 79 miliona KM sa iskazanim smanjenjem od 4,4 posto u odnosu na isti period 2019. godine.

V. B.

(NovaSloboda.ba)