Vlada HNK-a razmatrala okvirni trogodišnji budžet

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kanrtona razmotrila je na današnjoj sjednici Dokument okvirnog budžeta HNK-a za period 2021.-2023. godina, saopšteno je iz VVlade HNK-a.

Istaknuto je kako je bitan cilj DOB-a osigurati sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranja rashoda na nivou cijelog kantona, ujedinjujući podatke o fiskalnom stanju kantona, opština i gradova kantona i vanbudžetskih fondova kantona.

Vlada je razmotrila Smjernice ekonomske i fiskalne politike HNK-a za period 2021.-2023. kojima se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i budžeta za sljedeću godinu, što je posebno bitno kada raspoloživi budžetski prihodi zaostaju za potrebama i zahtjevima budžetskih korisnika.

Nakon rasprave, Vlada je usvojila Zaključak kojim zadužuje Ministarstvo finansija da raspravljene dokumente dopuni prihvaćenim primjedbama. O ova dva dokumenta, Vlada će se izjasniti početkom oktobra, kada će biti dostupni svi pokazatelji za devet mjeseci tekuće budžetske godine.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku kojom zadužuje Ministarstvo finansija da pristupi izradi Izmjena i dopuna budžeta za 2020. godinu.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja kantona, Vlada je donijela odluke o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuiranja električne energije za elektroenergetski objekt solarna fotonaponska elektrana i produženje roka za potpisivanje ugovora u opštini Čitluk i Stolac.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila  i Odluku o odobravanju i načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama budžeta za 2020. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite za finanwiranje DDD mjera u iznosu 60.000 KM, Odluku o načinu finansiranja projekata socijalne politike u iznosu 65.150 KM i Odluku o podrškama javnim kuhinjama u iznosu 72.000 KM.

Na osnovu iznesenoga preliminarnog izvještaja Komisijwe za upravljanje Stabilizacionim fondom i utvrđivanje prijedloga utvrđivanja utroška sredstava od subvencija iz čl.3 i 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNK-a, Vlada izražava jednodušnu podršku takvom radu, ali i, prije svega, učincima i rezultatima koji su njim postignuti, a čiji je osnovni cilj bio dati značajnu, u zakonskim okvirima moguću, podršku rpivrednim subjektima i na taj način ublažiti negativne ekonomske posljedice izazvane epidemijom koronavirusom.

Komisija se zadužuje da nastavi s radom  i Vladi dostavi cjelovitp i konačan izvještzaj o svim provedenim aktivnostima u vezi sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNK-a.

Takođe je istaknuto kako će sutra u Sarajevu predsjednik Herceg s predstavnicima Razvojne banke FBiH potpisati Protokol o ssradnji u svezi s kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i zanatlijama za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Protokolom će biti omogućeni pojedinačni krediti u iznosu od 500.000 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci, za što će fiksnu kamatu od 2 posto godišnje plaćati Vlada, dok će se Razvojna banka odreći naknade za obradu kredita.

(NovaSloboda.ba)