Skupština HNK-a: Ubrzati postupke vansudskih nagodbi zbog ušteda u budžetu HNK-a

Poslanici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, na današnjoj sjednici, koja je održana u Vijećnici grada Mostara, razmatrali su izvještaje Tužilaštva HNK-a, Javnog pravobranilaštva HNK-a i Kantonalnog suda Mostar.

U prezentovanju Izvještaja o radu Kantonalnog Tužilaštva HNK-a, Glavni tužilac istakao je da je ostvareno 82,17 posto kolektivne norme. U izvještajnom periodu je riješeno 824 prijava, te su ostale 164 neriješene prijave što je za 23,36 posto manje u odnosu na 2018. godinu.  

U izvještajnom periodu je riješeno 573 istrage, što je u konačnici rezultiralo sa 425 optužnica u 2019. godini.

U Izvještaju Javnog pravobranilaštva HNK navedeno je kako je u 2019. godini zaprimljeno 135 novih parničnih predmeta. HNK je u 18 predmeta tužilac, a u 117 predmeta je tužena stranka u postupku.

Pravosnažno je okončano 415 predmeta, i to  373  predmeta sa negativnim ishodom vrijednosti spora 4 583 647,89 KM i 42 predmeta s pozitivnim ishodom vrijednosti spora 169 209,36 KM. Kada se usporede pokazatelji 2018/2019. godine, može se zaključiti da je broj završenih parničnih predmeta u 2019. godini za 221 predmet manji.

Broj  zaprimljenih izvršnih predmeta u 2019. godini je 826.

U 2019. godini  Pravobranilaštvo je imalo u radu 1961 izvršni predmet, ukupne vrijednosti  35 927 548,22 KM.

Od svih predmeta koji su u radu, ukupno je riješeno 838 izvršna  predmeta, ukupne vrijednosti 8 761 616,01 KM. 

Pravobranilaštvo smatra da treba ubrzati postupke vansudskih nagodbi zbog ušteda u budžetu HNK-a,  pa  će Vladi HNK-a predložiti izmjenu Odluke o uslovima i postupku za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih lica i Budžeta HNK broj: 01-1-02-1664/15 od 19.11.2015.godine, na način da će izmjene ići u pravcu  pojednostavljenja ovog postupka.

U Izvještaju je navedeno da je u periodu  od 1.1.2016. godine do 31.12.2019. godine, iz budžeta HNK-a po izvršnim sudskim odlukama kroz redovno „Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju“ i   u postupku – „vansudskih  nagodbi“  isplaćeno tražiocima  ukupan  iznos  potraživanja  od cca. 16 418 812,00 KM.

Skupština je razmatrala i prihvatila Izvještaj Kantonalnog suda u Mostaru za 2019. godinu i Zaključkom obavezala Vladu HNK-a da se u budžetu za 2021. godinu obezbijede sredstva za projekat energetske efikasnosti zgrade Kantonalnog suda.

U Izvještaju se navodi kako je u toku 2019. godine iz krivično-pravne oblasti primljeno 380 novih predmeta, dok je 115 predmeta preneseno iz prethodne godine, te je riješeno ukupno 433 predmeta.

U građanskoj oblasti, u izvještajnom periodu ukupno je bilo 9363 predmeta od kojih je 2038 zaprimljenih u -a2019. godini, te je riješeno njih 3260 predmeta.

U nastavku sjednice usvojeni su Izvještaj o izvršenju sankcija u HNK-a iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNK-u za 2019. godinu i Izvještaj o realizaciji Zbirnog plana za 2019. godinu svih nosilaca Programa razvoja male privrede HNK-a 2016-2020 i Strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva u HNK 2012 – 2020 godine.

Razmatrane su  Informacija o usvajanju Akcionog plana aktivnosti potrebnih za izvršenje generalnih mjera naloženih presudom Evropskog suda za ljudska prava prema HNK-u i vremenski okvir za njihovu realizaciju i Informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2019. godine.

Skupština HNK je obavezala Vladu HNK da u roku 45 dana dostavi izvještaj o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijima iz ostalih oblasti iz nadležnosti drugih ministarstva HNK-a.

(NovaSloboda.ba)