Vlada HNK-a kroz korona zakon pomogla 1.877 privrednih subjekata

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je, na danas održanoj sjednici, Izvještaj o radu Komisije Vlade HNK za upravljanje Stabilizacijskim fondom i utvrđivanje Prijedloga Programa utroška sredstava od subvencija iz Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nakon kraće rasprave, istaknuto je kako je ukupan broj privrednih subjekata kojima je dodijeljena podrška 1877. Time je Vlada HNK-a, provodeći Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području HNk-a, direktno pomogla 81 posto subjekata koji su se prijavili na Javni poziv i time dala podršku očuvanju radnih mjesta u privredi i očuvanju krajnje potrošnje. Tim zakonom pružena je podrška i dijelu budžeta jedinica lokalne samouprave (dio poreza na dohodak), te vabudžetskih fondova (opšta vodna naknada i poseban porez). Istaknuto je i to kako su razlozi zbog kojih određeni broj poslovnih subjekata nije ispunio uslove po Javnom pozivu, u većini slučajeva, takvi da istima (sukladno naredbama Štaba civilne zaštite) nije bilo zabranjeno obavljanje osnovne djelatnosti ili da su otpuštali zaposlenike. U sklopu ove tačke dnevnoga reda, Međuresorna komisija Vlade HNK-a izvijestia je Vladu HNK-a o aktivnostima u vezi s provođenjem postupka po Javnom pozivu za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka F BiH na prostoru HNK-a sukladno tzv. Korona zakonu HNK-a, pristiglim prijavama privrednih subjekata i preliminarnoj listi potencijalnih korisnika  kreditnih  sredstava, koja će  biti dostavljena Razvojnoj banci.

Takođe, Vlada HNK-a je usvojila Izvještaj o implementiranju Projekta energetske efikasnosti, kao i obnove, izgradnje i rekonstruisanja javnih objekata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za period 2015. – 2020. godina, koje će biti predstavljeno skupštinskim poslanicima i javnosti putem posebne publikacije – brošure.

Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama HNK-a, koga je, po hitnom postupku, uputila Skupštini na razmatranje i usvajanje. Razlozi donošenja Zakona o izmjenama Zakona o koncesijama HNK-a nalaze se u tome što predložene odredbe daju detaljniju definiciju postojeće odredbe na način da se uvode kombinovana solarna i vjetro postrojenja i otklanja se ograničenje maksimalne snage, a što je bitno kada je riječ o kantonalnoj mjerodavnosti za dodjelu koncesije iz ovoga područja.

Vlada je, takođe, dala mišljenje i primjedbe na Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine s prijedlogom Zaključaka, te je istaknuto kako bi Federalno ministarstvo okoline i turizma u dostavljenom Nacrtu Zakona trebalo propisati postupanje samo iz svoje mjerodavnosti, a kantoni da svojim propisima uređuju postupanje koje je u sklopu njihove nadležnosti i nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Vrijeme je da se prestane s oduzimanjem ustavne i zakonodavne nadležnosti od strane Federacije BiH, kod donošenja zakonskih i drugih propisa iz zajedničke ili kantonalne nadležnosti.

Vlada je raspravljala i o Dokumentu okvirnog budžeta HNKa-a za period 2021. – 2023. godinu. Nakon rasprave, zaključeno je da Ministarstvo finansija do sljedeće sjednice Vlade u spomenuti dokument ugradi dostavljene primjedbe svih ministarstava, kako bi se Vlada mogla konačno izjasniti o ovom dokumentu.

Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da hitno pristupi izradi Izmjena i dopuna budžeta za 2020. godinu.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuiranja električne energije za elektroenergetski objekat fotonaponska elektrana u opštini Stolac.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju utroška sredstava i načinu implementiranja projekata za Ministarstvo saobraćaja i veza – Uprava za ceste u iznosu od 1.676.308,40 KM utvrđenih Planom i programom Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza HNK za 2020. godinu. Takođe je, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, donijela Odluku o produženju važenja godišnjih ugovora o izvođenju radova redovnog, zimskog i pojačanog održavanja regionalnih i priključnih cesta u HNK-u.

Vlada je razmotrila i usvojila Odluku o prihvatanju Informacije Ministarstva za pitanja boraca i davanja saglasnosti na popis kandidata po prijavi za sufinansiranje zapošljavanja. Ministarstvo za pitanja boraca i Ministarstvo finansija HNK-a realizuju Program sukladno programu „Projekat i mogućnost zapošljavanja djece poginulih boraca i djece RVI“, koji je implementiran u saradnji sa Službom za zapošljavanje HNK-a. Vrijednost Programa iznosi 200.000,00 KM – finansijska sredstva u iznosu od 100.000,00 KM osigurava Federalni zavod za zapošljavanje, a ostali iznos od 100.000,00 KM  Vlada HNK-a. Programom su utvrđene ciljne grupe nezaposlenih osoba, čije se zapošljavanje sufinansira i to na period od 12 mjeseci.

Vlada je donijela Odluku o odabiru projekata za raspodjelu sredstava utvrđenih budžetom HNK-a za 2020. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite s pozicije „Finansiranje projekata socijalne politike“ i Odluku o odabiru zahtjeva i dodjeli dijela novčanih sredstava Udruženju, u sklopu koje je organizovana javna kuhinja,  s pozicije „Grant javnim kuhinjama“.

Razmotren je i Zaključak Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a, kojim je predloženo Vladi da za praćenje i nadzor provođenja Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva angažuje mjerodavna ministarstva i jedinice lokalne samouprave, koji će putem svojih inspekcija pojačati kontrolu provođenja Naredbe, kao i da se angažuju svi raspoloživi kapaciteti u svrhu intervenisanja inspekcijskog nadzora s ciljem sprječavanja daljeg širenja COVID-19.

Vlada je usvojila Zaključak kojim prihvata preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su sadržane u Konačnom Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja budžeta HNK-a za 2019. godinu, te će preduzeti sve mjere na prevladavanju nedostataka na koje je ukazano u Izvještaju. Ured za reviziju institucija u F BiH je, uvidom u preduzete aktivnosti, između ostalog, utvrdio kako je uspostavljena funkcija budžetskog nadzora, donesen Pravilnik o načinu vođenja registra ugovora o koncesijama, uspostavljene pomoćne evidencije ostvarenih prihoda i usaglašeni podaci pomoćnih evidencija o ostvarenim prihodima s podacima Glavne knjige, da su obaveze po izvršenim sudskim rješenjima knjigovodstveno evidentirane u bilansnoj evidenciji, da je izmjenama i dopunama budžeta za 2019. godinu planirano pokriće iskazanog deficita, te kako je putna infrastruktura procijenjena i iskazana u Glavnoj knjizi.

Vlada je, takođe, donijela Odluku kojom dodjeljuje Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar iznos od 100.000 KM iz tekuće rezerve,  u svrhu nabavke brzih PCR testova za laboratorijsku izolaciju i identifikovanje uzročnika zarazne bolesti izazvane virusom SARS Co V-2.

Vlada je usvojila i niz Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama budžeta HNK-a za 2020. godinu za: Srednju školu Stolac, JU Druga gimnazija Mostar i Srednju medicinsku školu Mostar u iznosu 17 500 KM za nabavku elektronske opreme.

Vlada je, takođe, usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja i za stanje socijalne potrebe boraca i članova njihovog porodičnog domaćinstva.

Vlada je imenovala Radne grupe za provođenje „Mape puta za implementiranje preporuka zbog usklađivanja sistema procjene djece s poteškoćama u razvoju s Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja (MKF)“ na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Vlada je, takođe, razmotrila Informaciju Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o pregovorima s Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar,  te zadužila dr. sc. Gorana Opsenicu, ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite da za sljedeću sjednicu Vlade predloži članove pregovaračkog tima i datum početka pregovora s Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar.

(NovaSloboda.ba)