U utorak počinje distribucija markice zdravstvenog osiguranja u HNK-u

U utorak, 1. decembra, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona započeće redovnu distribuciju markice osiguranja za 2021. godinu.

Distribucija markice osiguranja obavljaće se na 14 punktova na području HNK-a, a trajaće do 1. marta 2021. godine.

Cijena markice osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu legitimaciju.

Svjesni epidemiološke situacije prouzrokovane koronavirusom (covid-19), a u cilju smanjenja gužvi i maksimalnog pridržavanja mjera sigurnosti, osiguranicima će biti omogućeno evidentiranje kupljene premije osiguranja putem web stranice Zavoda.

Osiguranici nakon uplate premije osiguranja trebaju podnijeti elektronski zahtjev za evidentiranje uplaćenih premija za sebe i članove svoje porodice. Uz elektronski zahtjev, potrebno je dostaviti dokaz o uplati i popis članovi porodice, za koje su uplatili markicu (ime, prezime i matični broj).

Uplaćene markice za koje je poslat elektronski zahtjev za evidentiranje bitće evidentirane u informacioni sistem najkasnije u roku od tri radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj lični e-mail.

Elektronski zahtjev za evidentiranje biće dostupan na web stranici Zavoda www.zzo.ba od datuma početka distribucije markice osiguranja 1.12. 2020.

Takođe, obveznicima uplate doprinosa (poslodavcima) Zavod će osigurati mogućnost da dostave popis svojih zaposlenika (ime i prezime, JMB) i uplatnicu(e), nadležnom područnom uredu, koji će preduzeti sve potrebne radnje, kako bi se aktivnosti iz nadležnosti istog, na vrijeme i kvalitetno okončale.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su kupovine markice osiguranja, a nakon 1. 3. 2021. godine markicu osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u periodu redovne distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Osobe koje u 2021. godini navršavaju 18 godina života, markicu osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene osamnaeste godine života.

Kupovinom markice osiguranja, osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge.

Uplata markice osiguranja za 2021. godinu obavlja se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun ZZO HNK broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611), saopšteno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a.