Rebalansom Finansijskog plana Zavoda za 2020. godinu, osigurana dodatna sredstva za bolničke zdravstvene ustanove u HNK-u

Nakon što je 15. decembra Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a usvojilo rebalans Finansijskog plana za 2020. godinu, Stručna služba Zavoda isti je uputila Vladi ove kantona na dalje postupanje, a na jučerašnjpj sjednici Skupštine HNK-a, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, data je saglasnost na predloženi dokument.

Rukovodilac Sektora za podršku poslovanju Andrej Čović poslanicima je je obrazložio rebalans Finansijskog plana Zavoda za 2020. godinu, kazavši kako su planirani ukupni rashodi u iznosu od 151.735,000 KM ili 2,35 posto više u odnosu na Financijski plan za 2020. godinu.

„U finansijskom smislu, Zavod je na osnovu prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje ostvario prihode niže za 7.100.000 KM. Kako subvencije Ministarstva finandija F BiH u iznosu od 3.200.000 KM nisu bile dovoljne za pokriće svih troškova, pristupili smo racionalizaciji rashoda. Sve rashode, koje je bilo moguće, realizovali smo u nižem iznosu, a od pojedinih planiranih rashoda smo odustati, kako bi zadržali finansiranje zdravstvenih ustanova i prava osiguranika na ugovorenom nivou. Na taj način snizili smo rashode za 3.815.000 KM. Ovakvim pristupom, Zavod je, u punom kapacitetu, ispunio sve zakonske obaveze, ugovorne obaveze prema pružaocima zdravstvene zaštite, kao i finansiranje prava osiguranika. ispunio Takođe, prepoznajući težinu ove krize prouzrokovane pandemijom covid-19 virusa, Zavod je sav neraspoređeni višak iz ranijih perioda u iznosu od 7.300.000 KM preusmjerio prema bolničkim zdravstvenim ustanovama u kantonu u svrhu bolničkog liječenja oboljelih osiguranika od covid virusa“, kazao je j Čović.

Poslanici su prihvatili njegovo obnrazloženje i dali saglasnost na rebalans Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2020. godinu.

(NovaSloboda.ba)