Usvojeni budžet HNK-a za 2021. godinu 15 miliona manji nego lani

Na današnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko – neretvanskog kantona, usvojen je budžet za 2021. godinu u iznosu od 237.564.860 KM, što predstavlja smanjenje za oko 15 miliona KM u odnosu na Izmjene i dopune budžeta za 2020. godinu. Budžetom će biti obezbijeđeno finansiranje svih zakonskih obaveza Hercegovačko-neretvanskog kantona. Usvojen je i Zakon o izvršenju budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2021. godinu.

Skupština HNK-a je dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2021. godinu u iznosu od 145.609.000 KM, što je smanjenje za oko 2 posto u odnosu na 2020. godinu. Usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu.

Data je saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK-a za 2021. godinu u iznosu od oko 21 miliona KM. Ukupni prihodi i primici planirani su za 5,54 posto manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu. Uz Finansijski plan Službe, usvojena je Odluka o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK.

Data je saglasnost na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoline HNK-a za 2021. godinu u iznosu od oko 4,5 miliona KM. U Finansijskom planu za 2021. godinu, tekući transferi su planirani u ukupnom iznosu od 2.848.000 KM. Uz Finansijski plan, usvojena je i Odluka o izvršenju Finansijskog plana Fonda.

Skupština HNK-a je usvojila zaključak kojim se zadužuje Vlada HNK-a da u budžetu HNK-a za 2021. godinu obezbijedi sredstva za sufinansiranje rada socijalnih ustanova JU Dječiji dom Mostar i Ustanove za djecu s invaliditetom i poteškoćama u razvoju Čitluk.

Usvojen je i Zaključak, kojim se zadužuje Vlada HNK-a da sagleda mogućnost sufinansiranja projekata Fonda za okolinuHNK-a a koji se odnose na zaštitu okoline.

Zadužena je Vlada HNK-a da obezbijedi sredstva za izradu Strategije prema mladima.

Usvojena je Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta turističke zone „Karaotok“ u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNK „Park prirode Hutovo Blato“

Usvajanjem Odluke o izmjeni odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba  u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriji HNK-a, kojom se od plaćanja markice, odnosno sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNK, oslobađaju dobrovoljni davaoci krvi za tekuću godinu, ukoliko se utvrdi da su krv darivali deset i više puta i pod uslovom da su krv darivali u prethodnoj godini najmanje jednom, dobrovoljni davaoci krvi s utvrđenim pedeset i više darivanja krvi se trajno oslobađaju od plaćanja markice osiguranja.

(NovaSloboda.ba)