Zabrinjavajuće stanje u HNK-u, incidenca u Mostaru najviša u Federaciji BiH

Skupština HNK-a na današnjoj vanrednoj sjednici usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na  Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu.

Izmjenama id opunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 148.609.000 KM ili 2,06 posto više u odnosu na Finansijski plan 2021. godine.

Preneseni višak iz ranijeg perioda planiran je u iznosu od 3.000.000 KM više u odnosu na Finansijski plan za 2021. godinu. Izmjenama i dopunama Finansijskog plana ZZO HNK-a za 2021. godinu sredstva će se transferisati ugovornim domovima zdravlja u svrhu pomoći finansiranja zdravstvenih usluga za liječenje oboljelih od Covid-19.

Razmotrena je Informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U Informaciji koja je prezentovana od strane predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a, direktora Zavoda za javno zdravstvo HNK-a, ministra unutrašnjih poslova HNK-a i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a navedeno je da je epidemiološka situacija izuzetno teška i da se usložnjava od početka marta 2021. godine, a posebno zabrinjava da je sedmična incidenca oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika u HNK-u za period od 22.03. do 28.03.2021. godine 633,58, dok je u istom periodu sedmična incidenca za Mostar 1049,29.

Nakon izlaganja predstavnika resornih ministarstava i diskusije poslanika  Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila 12 zaključaka.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona poziva građane Kantona i sva pravna lica da dosljedno poštuju epidemiološke mjere propisane od nadležnih institucija.

Izražena je zahvalnost svim zdravstvenim radnicima u Kantonu na nadljudskim naporima koje čine u pružanju zdravstvene zaštite građanima Kantona posebno oboljelim od COVID-19.

Traži se t da inspekcijski organi jedinica lokalne samouprave i nadležnih ministarstava i drugih organa HNK-a inteziviraju svoje aktivnosti na kontroli poštivanja važećih epidemioloških mjera.

Zadužuje se Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona da pokrene izmjene i dopune važećih zakona u cilju definisanja sankcija za kršenje propisanih epidemioloških mjera.

Zadužuje se Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona da odmah donese potrebne odluke i iz budžeta HNK za 2021. godinu transferiše ukupna sredstva za drugi kvartal sa stavki „Grant opštinama (Domovi zdravlja)“ i „Subvencije za bolnice“.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku izvrši raspodjelu sredstava iz budžeta Federacije BiH, a koja su predviđena za zdravstvene ustanove.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona očekuje da se po mjerljivim i tačno utvrđenim kriterijima sredstva dodijele svim bolničkim ustanovama u Federaciji BiH.

Posebno se insistira da se u obrazovnim ustanovama u HNK-u preduzmu sve potrebne epidemiološke mjere kako bi se bez rizika za zdravlje učenika, studenata i nastavnog osoblja završila školska i akademska godina, uz što manje „online“ nastave.

Zadužuje se Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona da razmotri mogućnost izmjene Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-1-02-498/21 od 26.02.2021. godine, te da eventualno izdvoji sredstva na ime povećanih troškova u zdravstvenim ustanovama Kantona u toku pandemije.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona traži da sve javne zdravstvene ustanove u Kantonu osiguraju pravo na zdravstvenu zaštitu građanima Kantona.

Upućen je poziv sindikatu zaposlenih u zdravstvu da prihvati ponudu Vlade HNK-a za zaključenje kolektivnog ugovora, imajući u vidu da je u trenutnoj situaciji to jedino rješenje koje se može ispoštovati.

Zadužuje se Vlada HNK da kontinuirano radi na poboljšanju ukupnog stanja u oblasti zdravstva HNK-a sa težištem na osiguranje potpunog obima prava pacijenata i preduzimanju mjera koje će unaprjeđivati materijalni status zdravstvenih radnika.

Obavezuje se Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a da razmotri mogućnost sufinansiranja lijekova koji se ne nalazi na bolničkoj listi, a koriste se za liječenje COVID pacijenata.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona traži da se intezivira rad centara za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja u cilju pravovremenog pružanja psihosocijalne pomoći.

Predlaže se Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona i jedinicama lokalne samouprave da putem Civilne zaštite formiraju timove u koje bi angažovali i volontere za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijama građana oboljelim od koronavirusa.

(NovaSloboda.ba)