Vlada HNK-a utvrdila Nacrt zakona o pravima boraca, što prije imenovati čelne ljude policije

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je, na jučerašnjoj sjednici, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-u, te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru.

U Nacrtu Zakona predloženo je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu 5 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama BiH može ostvariti demobilisani borac koji ima navršenih 55 godina života do navršenih 57 godina života pod uslovom da je bio pripadnik OS-a BiH najmanje 18 mjeseci, da je prijavljen kao nezaposlena osoba 12/24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva i ukoliko ima prebivalište na području HNK-a i ako ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u FBiH za mjesec decembar 2020. godine. Takođe, pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ostvaruju i supružnici demobilisanih boraca, te djeca boraca bez oba roditelja.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK-a, Vlada je usvojila Odluku o davanju ssglasnosti na prijedlog Aneksa I Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za tri elektroenergetska objekta – solarna fotonaponska elektrana ”Slipčići I”, ”Slipčići II” i ”Slipčići III”, te Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije dva elektroenergetska objekta – solarna fotonaponska elektrana ”Eco Swim1” i ”Eco Swim 2” na lokalitetu Hodovo, opština Stolac.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je, takođe, donijela Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od tunela Vidikovac preduzeću ”Salmon” d.o.o. Ljubuški, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od brane HE Salakovac preduzeću ”Salmon” d.o.o. Ljubuški, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac Zanatstvu Ribogojilište ”Pastrmka M.A” Mostar, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda rijeke Bune i javnog vodnog dobra uz rijeku Bunu s ciljem uzgoja ribe u betonskom objektu poduzeća ”Laks” Export- Import d.o.o. Mostar, Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od tunela Vidikovac poduzeću ”Laks” ExportT- Import d.o.o. Mostar i Odluku o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac poduzeću ”Riblja farma Forelle’ d.o.o. Mostar.

Takođe je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o statusu napuštenog dijela javne ceste i korekciju trase R425 a /Tromeđa-Čapljina-Gabela-granica RH/ dionica Tromeđa-Miletina i  Odluku o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za 2020. godinu i odobravanju prenosa novčanih sredstava utvrđenih u budžetu HNK-a za 2021. godinu Airport Ltd Međunarodnom aerodromu Mostar d.o.o. Mostar u iznosu od 150.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je usvojila Izvještaj za 2020. godinu o realizaciji Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede HNK-a 2016.-2020. godine i Strategije razvoja malog i srednjeg preduzetništva  u HNK za period 2012.-2020. godine.

Usvojila je i Informaciju o realizaciji prometa naftnih derivata za period  januar-decembar 2020. godine na području HNK-a, te Plan prometa naftnih derivata za 2021. godinu na području HNK-a. U Izvještaju je istaknuto je kako je u poređenjui s ostvarenim količinama tokom 2019. godine primjetan značajan pad prometa i potrošnje kod svih vrsta naftnih derivata. Smanjenje realizovane, kao i planirane potrošnje naftnih derivata, prvenstveno je uzrokovano pojavom pandemije COVID-19.

Takođe je usvojila Informaciju o realizaciji elektroenergetskog bilansa za 2020. godinu i plana proizvodnje i potrošnje električne energije za 2021. godinu na području HNK-a. Istaknuto je kako je ostvarena proizvodnja električne energije u 2020. godini 2.317.855 MWh što je za 516 845 MWh manje od planiranog iznosa. Indeks ostvarenja u odnosu na 2019. godinu kada je proizvedeno 3 576 064 MWh električne energije, iznosi 0,65.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2020. godinu.

Vlada je prihvatila informaciju MUP-a HNK o događaju od 10. aprila, a vezanom za premlaćivanje građanina od strane dva policijska službenika u Mostaru, te najoštrije osudila nezakonito i neprimjereno ponašanje policijskih službenika, prekoračenje i zlopotrebu ovlaštenja. Poduprla je sve mjere i aktivnosti MUP-a HNK-a, Kantonalnog javnog tužilaštva i svih mjerodavnih tijela na sankcionisanju ovakvih pojava.

Vlada je zadužila MUP da u što kraćem roku dostavi prijedlog imenovanja v.d. direktora policije i v.d. direktora Uprave za administraciju i podršku, te da odmah nakon njihovih imenovanja pripremi prijedlog za popunu potrebnog broja policijskih službenika. Vlada je od Skupštine HNK- zatražila da izvrši izbor i imenovanje Nezavisne komisije za odabir i reviziju i Javnog žalbenog biroa, te zadužila MUP da, odmah nakon imenovanja v.d. direktora, dostavi prijedlog kandidata za imenovanje policijskog odbora i u što kraćem roku imenuje sva ostala radna tijela neophodna za funkcionisanje Ministarstva.

(NovaSloboda.ba)