Preduzete mjere za sanaciju klizišta na Šemovcu

Od pojave klizišta u naselju Šemovac u ulici Gojka Vukovića, Grad Mostar je preduzeo niz aktivnosti na zaštiti lokaliteta i pribavljanju potrebne dokumentacije da bi se izvršila sanacija klizišta.

Kako se lokalitet, na kome se pojavilo klizište, nalazi u obuhvatu nacionalnog spomenika, nakon provedenog postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma, Ugovor o izradi Glavnog projekta sanacije je potpisan s firmom  Arhi Plus d.o.o. Mostar, koja je certificirani projektant.

Nakon završetka izrade Glavnog projekta, on je, uz Zahtjev za izdavanje odobrenja, upućen Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoline, uz molbu  da se ovaj zahtjev, ako je moguće, uzme u prioritetno rješavanje.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoline uputilo je Grad Mostar da pribavi mišljenje od Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, te dostavi  i svu drugu dokumentaciju potrebnu za izdavanje odobrenja. Od kopije katastarskog plana, Kopiju katastra podzemnih instalacija, kompletan idejni projekat, geodetski elaborat, te je neophodno dostaviti i geodetski elaborat, elaborat zaštite na radu i zaštite od požara, elaborat o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima tla, idejni plan upravljanja građevinskim otpadom, kao i vodnu saglasnost izdatu od strane Agencije za vodno područje i vodnu saglasnost izdatu od strane Ministarstva za gospodarstva Hercegovačko-neretvansko županije.

Gradska uprava Mostara odmah je pristupila prikupljanju potrebne dokumentacije, a pošto se radi o obimnoj dokumentaciju za čije prikupljanje je potrebno više vremena, uporedo je pokrenuta aktivnost na pripremi provođenja postupka javne nabavke radova na sanaciji predmetnog klizišta, da bi se do okončanja postupka izdavanja odobrenja mogao izabrati izvođač i odmah po dobijanju odobrenja pristupiti izvođenju radova, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Gradske uprave Mostar.

(NovaSloboda.ba)