Usvojen Zaključak kojim se prihvata Nacrt Strategije razvoja HNK-a

Nakon poslaničkih pitanja, Skupština HNK-a razmatrala je i, poslije diskusije, usvojila Nacrt Strategije razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021. – 2027. godina.

Strategija predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument, kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona.

Strategijom razvoja kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ista je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta i programa javnih investicija kantona.

Strategija razvoja kantona sadrži prioritete prostornog razvoja kantona i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Strategija razvoja kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Nakon rasprave, usvojen je Zaključak koji se prihvata Nacrt Strategija razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021. – 2027. godina, kao dobra osnova za izradu Prijedloga Strategije.

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Strategije iznijeti na sjednici Skupštine, dostaviće se Vladi HNK-a na razmatranje, a poslanicima se ostavlja rok od 10 dana da u pisanom obliku dostave dodatne primjedbe i prijedloge na Nacrt Strategije.

Skupština HNK-a je usvojila Zaključak kojim se prihvata Zaključak Vlade HNK-a o prihvatanju  mišljenja Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite  na  Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, koji je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Usvojene su i Odluka o usvajanju Izvještaja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNK-u iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNK za 2020. godinu i Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Tekuće rezerve budžeta HNK-a za period 01.01-30.06.2021. godine.

(NovaSloboda.ba)