Skupština HNK-a usvojila Strategiju razvoja kantona do 2027. godine

Na danas održanoj sjednici Skupštine HNK-a, akon dodatnog razmatranja, usvojena je Strategija razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2021. – 2027. godina. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je u Prijedlog Strategije uvrstila više prijedloga, koje su poslanici iznosili na raspravi o Nacrtu Strategije.

Strategija predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona.

Strategijom razvoja kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja kantona, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ista je osnovni dokumenat za izradu sektorskih strategija, DOB-a, budžeta i programa javnih investicija kantona i drugo.

Strategija razvoja kantona sadrži prioritete prostornog razvoja kantona i razvojne pravce definisane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Strategija razvoja kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatrala je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim su preciznije definisane pojedine odredbe Zakona. Izmjene i dopune su usvojene uz prihvatanje određenih amandmana na Zakon.

Skupština je usvojila Zaključke kojim se prihvataju Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji i Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji kao dobru osnovu za izradu prijedloga zakona i kojima je zadužena Vlada HNK-a da uvaži prijedloge koje su poslanici iznijeli tokom rasprave.

Skupština je usvojila Izmjenu i dopunu Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine, kojom su izvršene promjene članova u skupštinskim komisijama, a koje se odnose na poslanike koji su u međuvremenu dobili mandate u Skupštini HNK-a.

Nakon održane rasprave o stanju u javnim zdravstvenim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, usvojeni su zaključci kojima se zadužuje Vlada HNK-a da hitno zatraži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine preduzimanje mjera na deblokadi računa Opšte bolnice Konjic i  Doma zdravlja Konjic, kako bi se omogućila isplata plata zdravstvenim radnicima.

Skupština HNK-a zatražila je od Vlade F BiH da u što kraćem roku uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog Zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

Razmatrajući inicijative poslanika, Skupština HNK-a je donijela zaključak kojim se od Vlade HNK-a i nadležnog ministarstva traži izvještaj o realizaciji zaključka Skupštine HNK-a o preispitivanju dodijeljenih koncesija za izgradnju mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2.

Poslanici Skupštine HNK-a na današnjoj sjednici upoznati su o odluci Centralne izborne komisije o prestanku mandata poslanika u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenka Hercega i odluci o verifikaciji mandata poslanika Dejanu Kvesiću.

(NovaSloboda.ba)