Gradsko vijeće Mostara razmatraće regulacione planove

Gradsko vijeće Mostara održaće sjednicu u srijedu, 13. aprila, a na dnevnom redu naći će se više izmjena i dopuna regulacionih planova, kao i davanje prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje kod Razvojne banke Vijeće Evrope.

Riječ je o donošenju i provođenju izmjena i dopuna regulacionih planova i uređenja građevinskog zemljišta za širi kompleks putničkog, željezničkog i autobusnog terminala,  zatim regulacioni planov Rodoč III, Zgoni II i Centar II, te izrada regulacionih planova za stambeno poslovnu zonu Gnojnice i Kočine.

Takođe, vijećnici će razmatrati pitanje mobilijara na javnim gradskim površinama, kao i programe razmještaja kioska, reklamnih panoa i displeja u Gradu Mostaru.