ZZO HNK-a: Proširena prava osiguranika korisnika ortopedskih i drugih pomagala

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a razmatralo je i usvojioi Odluku o visini učešća Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Usvojena Odluka će se primjenjivati od ponedeljka, 8. avgusta.

Tragom inicijative udruženja osiguranika korisnika ortopedskih i drugih pomagala, ljekara specijalista, te analizom Liste ortopedskih i drugih pomagala, Stručna služba Zavoda uputila je Vladi HNK-a na usvajanje prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Vlada HNK-a donijela je predloženu Odluku, na osnovu koje je Stručna služba Zavoda izradila prijedlog nove Odluke o visini učešća Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja  se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Cijeneći potrebe osiguranika, u saradnji s Udruženjem paraplegičara i oboljelih od dječje paralize „Marko Ravlić“, na Listu pomagala uvrštena su „aktivna invalidska kolica na mehanički pogon“, a visina učešća Zavoda u nabavci istih iznosi 3.000 KM. Takođe, povećano je učešće  Zavoda za nabavku antidekubitalnog jastuka za invalidska kolica s ranijih 350 KM na 700 KM, te su na Listu ortopedskih i drugih pomagala uvrštene gume za invalidska kolica (jedan par). Visina učešća Zavoda za nabavu guma za invalidska kolica iznosi 100 KM.

U cilju povećanja prava osiguranika koji imaju poteškoće u vezi sa sluhom, u saradnji s Udruženjem „Pužnica“, ugradnja kohlearnog implantata na teret sredstava Zavoda omogućena je osobama starosne dobi od jedne do 18 godina života (ranijom odlukom ovo pravo imala su samo djeca do navršenih sedam godina života. Takođe, pravo na baterije za kohlearni implantat, izmjenom odluke, ostvaruju svi osiguranici korisnici kohlearnog implantata. Ranijom odlukom, pravo na isti imali su samo osiguranici do 26 godina starosti, nezaposlene osobe koje su prijavljene za Zavod za zapošljavanje i članovi porodica nezaposlenih. 

Na osnovuinicijative ljekara specijalista vaskularne hirurgije, a u cilju manjeg postoperativnog mortaliteta i morbiditeta na Listu pomagala uvrštena su pomagala „Evar“ i „Tevar“. Predviđeno učešće Zavoda za ova pomagala je 50 postocijene pomagala, a najviše do iznosa od 13.000 KM.

„Sredstva koja Zavod izdvaja za druga prava osiguranika u što spadaju prava na ortopedska i druga pomagala, finansiranje lijekova s liste lijekova, liječenje izvan kantona, naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad i putne troškove, godinama unatrag, znatno su niža u odnosu na ostale kantone. Proteklih godina, za ova prava Zavod je izdvajao nešto manje od 14 posto ukupnih sredstava kojim raspolaže dok su ostali kantonalni zavodi izdvajali i do 27 posto sredstava kojim raspolažu. Sada izdvajamo oko 16 posto ukupnih sredstava za ovaprava osiguranika. Želja nam je i cilj nastaviti ovaj pozitivan trend, odnosno nastaviti izdvajati više sredstava u ove svrhe“, kazao je direktor Zavoda, Rade Bošnjak.

Za realizaciju proširene Liste polagala i usvojene Odluke o visini učešća Zavoda u troškovima nabavke ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je dodatnih 400.000 KM, a ukupno potrebna sredstva za 2022. godinu iznose 3,450.000 KM. Potrebna sredstva Zavod je osigurao rebalansom Finandijskog plana za 2022. godinu. 

(NovaSloboda.ba)