Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za projekte za podršku razvoja biljne proizvodnje na području Grada Mostara

Grad Mostar uputio je poziv  svim poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Mostara koji su: upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar klijenata (RPG/RK) i koji su obnovili svoj status ili se upisali do 30.04.2022., imaju prebivalište/sjedište na području Grada Mostara, imaju poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Mostara, da podnesu prijavu i predlože projekat iz oblasti voćarstva (npr. jesenja sadnja voćaka 2022/proljetna 2023; sistem

navodnjavanja za voćke; gnojidba i sl. aktivnosti kojim poboljšavaju proizvodnju). Prednost imaju nezaposlene osobe i one kojima je poljoprivreda primarna djelatnost. U okviru ovog Javnog poziva na raspolaganju je 100.000 KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi maksimalno do 10.000 KM.

Prijava se podnosi putem obrasca za prijavu i isti se dostavlja u zatvorenoj koverti izravno na protokol Grada Mostara ili putem preporučene pošte na adresu: Grad Mostar, Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, Služba za privredu, Braće Fejića 51 s naznakom: „Komisija za izbor projekata za podršku razvoja biljne proizvodnje“ – Ne otvaraj-.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uvažiti.

Na osnovu pristiglih prijava i dostupnih sredstava, stručna komisija će sačiniti rang listu temeljem utvrđenih kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu sredstava za projekte za podršku razvoja biljne proizvodnje na području Grada Mostara, koju je donio Gradonačelnik Grada Mostara pod br.: 02-20-12126/20-1 od 20.09.2022. godine i istu dostaviti Gradonačelniku Grada Mostara na davanje saglasnosti.

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Mostara i na web stranici Grada Mostara: www.mostar.ba

Podnosioci prijava mogu izjaviti prigovor u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata. Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Komisije.

Nakon odluke o dodjeli sredstava po osnovu ovog javnog poziva, odabranim korisnicima će se na potpis dostaviti ugovor o dodjeli sredstava, u kome će se definisati obaveze i rokovi realizacije samog projekta. Novčana sredstva koja će biti isplaćena odabranim korisnicima će biti uslovljena realizacijom projektnih aktivnosti. Projektne aktivnosti biće predmet detaljnog

praćenja i kontrole. Nepotpuna realizacija i odstupanja od projektnih aktivnosti prezentiranih kroz prijavu može rezultirati potpunim ili djelomičnim povlačenjem novčanih sredstava od strane Grada Mostara.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici Grada Mostara www.mostar.ba. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće biti razmatrane. Prijava se podnosi putem obrasca za prijavu koji se nalazi u prilogu javnog poziva na web stranici, a može se preuzeti i na glavnom protokolu Grada Mostara (Adema Buća br.19).

(NovaSloboda.ba)