Skupština HNK-a usvojila Nacrt budžeta za 2023. godinu i rebalans budžeta za 2022. godinu

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na danas održanoj sjednici usvojila je Prijedlog Izmjena i dopuna budžeta HNK za 2022. godinu (Rebalans II) u iznosu od  325.361.557,78 KM i Nacrt budžeta HNK-a za 2023. godinu u iznosu 318.086.230 KM.

Poslanici Skupštine HNK-a na današnjoj sjednici usvojili su rebalans bBudžeta HNK za 2022. godinu u iznosu od 325.500.000 KM. U rebalansu je, između ostalog, planirano i 6 miliona KM na ime dodatne podrške zaposlenicima usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. U rebelansu budžeta HNK-a, takođe, je planirano dodatnih 3 miliona KM na ime podrške domovima zdravlja u HNK-u.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanskog kantona. Razlozi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanskog kantona sadržani su u činjenici da je potrebno policijskom komesaru i zamjeniku policijskog komesara dodijeliti različite činove u skladu ovlastima koja su im data u rukovođenju Upravom policije MUP-a HNK-a, zakonskim i podzakonskim propisima i to policijskom komesaru čin „glavnog generalnog inspektora policije“, a zamjeniku policijskog komesara čin „generalnog inspektora policije“.

Skupština je dala saglasnost na Izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a. Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu (Rebalans II) planirani su ukupni rashodi u iznosu od 164.721.000 KM, što je 12.650.000 KM ili 8,32 posto vi5e u odnosu na Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2022. godinu (Rebalans I). Planirani rashodi sastoje se od tekućih izdataka, kapitalnih rashoda i tekuće rezerve.

Skupština HNK-a je razmatrala i prihvatila Nacrt Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2022. godinu u iznosu oko 318 miliona KM, što je za oko 3 miliona KM više od Izmjena i dopuna Budžeta HNK za 2022. Nakon sadržajne rasprave i kvalitetnih prijedloga zastupnika, Skupština će iste dostaviti Vladi HNK-a, kako bi se razmotrili i u skladu sa mogućnostima ugradili u Prijedlog budžeta HNK-a za 2022. godinu.

Prihvaćen je Nacrt Zakona o izvršenju budžeta HNK za 2022. godinu.

Usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju Hercegovačko-neretvanskog kantona u 2022. godini za realizovanje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Usvojen je i Zaključak, kojim se zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja HNK da za sve osiguranike koji su u dijagnostičkoj potrebi za potvrđivanje  sumnje na karcinom ili su ranije potvrđeni da boluju od malignih bolesti, hitno osigura pristup dijagnostičkim pretraga u roku ne dužem od 30 dana, te da zbog sve duže liste čekanja, nedostajućih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, Skupština HNK-a zadužuje ZZO HNK da omogući potpunu refundaciju dijagnostika (CT, MR, PETCT i druge dijagnostike) koje su nužne u obradi i utvrđivanju oboljenja od malignih bolesti u slučaju kad ih ne mogu ostvariti na teret svog redovnog zdravstvenog osiguranja, a koje učine u registrovanim zdravstvenim ustanovama sa područja HNK-a.

(NovaSloboda.ba)