Održani „Dani kvaliteta“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Prethodnih dana održane su radionice u okviru kampanje „Dani kvaliteta“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, koje su namijenje studentima, nastavnicima, saradnicima, rukovodstvu i administrativnom osoblju.

Prvu radionicu pod nazivom „Osiguranje kvaliteta i akreditacija“ vodili su generalni sekretar Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i referent za osiguranje kvaliteta i ECTS, Alim Abazović i predsjednik Unije studenata Kenan Begović. Na radionici se govorilo o kriterijima samoevaluacije, o procesu akreditacije univerziteta, te o ulozi i značaju komisija i Agencije za akreditaciju, a bilo je riječi i o osiguranju kvaliteta nastave na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Druga radionicu pod nazivom “Razvoj karijere studenata” i “eUNMO: Digitalizacija u visokom obrazovanju” vodio je rukovodilac Univerzitetskog informacijskog centra Salko Kovačić.

Treća radionica održana je  pod nazivom „Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i perioda studija“ i na njoj su predavanje održali predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP). Prisutnim je izložena zakonska regulativa iz ove oblasti, sa posebnim osvrtom na Lisabonsku konvenciju i Jerevanski komunike, koji daju Evropski okvir za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija i perioda studija.

Takođe, održana je i radionica pod nazivom „Jačanje saradnje: UNMO & poslovno okruženje“, na kojoj je predavanje održao prorektor za nauku i naučno-istraživački rad dr. sc. Emir Nezirić. Učesnici su kroz radionicu razmijenili primjere dobre prakse u realizaciji aktivnosti sa poslovnim okruženjem kroz učešće u komercijalnim projektima, edukativnim aktivnostima i učešćem poslovnog okruženja u izradni nastavnih planova i programa.

Radionicu pod nazivom „UNMO: strategije razvoja“ vodili su prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr. Rijad Novaković i generalni sekretar Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru Alim Abazović,  dok je na drugoj radionici pod nazivom „ECTS: izazovi i moguća unapređenja“ predavanje održala profesorica sa Fakulteta informacijskih tehnologija prof. dr. Emina Junuz. Prorektor prof. dr. Novaković je prezentovao Strategiju internacionalizacije Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Prof. dr. Junuz je govorila o modelima priznavanja ispita, načinu računanja ECTS studijskih bodova, te o procesu samoevaluacije i akreditacije u odnosu na ECTS.

Radionice po nazivom „Ispitni sistem i ocjenjivanje studenata“ i „Sistem javnih nabavki na UNMO“ vodile su prof. dr. Azra Bajramović i Edna Voloder, koje su govorile o modelima poboljšanja ispitnog sistema i načina ocjenjivanja studenata i o procesu nabavki za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Radionicu „Razvoj novih studijskih programa i izrada silabusa“ vodili su generalni sekretar Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru Alim Abazović i prof. dr. Alisa Hadžiabulić. Na radionici su govorili o perspektivi i mogućnostima kreiranja i razvoja novih studijskih programa, te o efikasnoj i kvalitetnoj izradi silabusa za pokretanje novih studijskih programa.

Sa radionicom pod nazivom „UnIC: Sigurnosni izazovi u visokom obrazovanju“ na kojoj je predavanje održao rukovodilac Univerzitetskog informacijskog centra Salko Kovačić zaključen je program „Dani kvaliteta“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Održano je ukupno 14 radionica koje su uspješno vodili interni i eksterni učesnici procesa u visokom obrazovanju. Radionice su održane s ciljem upoznavanja zaposlenika i studenata Univerziteta sa aktuelnim procesima u obrazovanju, razvoju karijere, jačanju saradnje sa poslovnim okruženjem, razvoju studijskih programa i drugim temama relevantnim za ostvarenje preduslova sistema kvaliteta u visokom obrazovanju. Zaključci sa diskusija vođenih tokom radionica će biti iskorišteni kao podloga za planiranje budućih aktivnosti u svrhu unapređenja svih procesa na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

(NovaSloboda.ba)