Prognozira se porast vodostaja zbog topljenja snijega i padavina na vodnom području rijeke Save

Prognozira se porast vodostaja uslijed topljenja snijega i novih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na rijekama Bosni, Uni i Sani, navodi se u obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 10 do 14. marta, koje je izdala Agencija za vodno područje rijeke Save. 

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Bosne, te na slivovima Une i Sane u FBiH.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području: donjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te na slivovima Une i Sane.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-sanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, saopšteno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Iz Agencije sugerišu nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputstvima i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra, navodi se u saopštenju. 

(Fena)