Sjednica Vijeća ministara BiH: Izmjene odluke o uspostavljanju Komisije za saradnju s NATO-om BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici, najavljenoj za srijedu, trebalo da razmatra Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju Komisije za saradnju s NATO-om BiH, čiji je predlagač Komisija za saradnju sa NATO-om BiH.

U prijedlogu dnevnog reda je i Sporazum o finansiranju Godišnjeg akcionog plana za BiH za 2022. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, a čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Ovo je ministarstvo predlagač i Informacije o razlozima neizvršenja zakonom i drugim propisima zasnovanih obaveza u proceduri sačinjavanja i usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, kao i Informacije o raspodjeli korištenja sredstava tekuće rezerve za period I-III 2023. godine, te Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, o kojima bi se, takođe, trebali očitovati članovi Vijeća ministara BiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH predlagač je i Analiza održivosti javnog duga BiH za period 2022 – 2025. godine,  Godišnjeg konsolidiranog izvještaja interne revizije za 2022. godinu i Konsolidiranog izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2022. godinu, tačaka koje su, uz spomenute, uvrštene u prijedlog dnevnog reda.

Takođe, Vijeće ministara BiH bi se trebalo izjasniti o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Prijedlog odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta “Finansiranje usluga održavanja sistema videonadzora Uprave za indirektno oporezivanje”, čiji je predlagač Uprava za indirektno oporezivanje BiH, takođe, je uvršten u dnevni red zasjedanja Vijeća ministara BiH.

Na dnevnom redu su i Zahtjev za određivanje članova Komisije za izbor zamjenika direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH, čiji je predlagač ova agencija, te određeni broj obavještenja u vezi s kadrovskim pitanjima, odnosno istekom mandata i imenovanjima.

(Fdna)