Iz stare štampe: List “Bosna”, broj 283, Bolnica za zaptije, siromašne žitelje i hapsenike u Mostaru 1871. godine (2. dio)

U drugoj polovini devetnaestog vijeka u Sarajevu je izlazio list pod nazivom “Bosna”. List je, pored vijesti iz Sarajeva, redovno objavljivao vijesti iz čitavog vilajeta bosanskog.

Uz zaglavlju broja 283 je stavljen i datum: utornik 9. i 21. novembra 1871. godine, kao i datum Ramazan 8. Godine 1288., po Hidžretskom kalendaru.

U zaglavlju lista je pisalo:

“Ove novine izlaze u nedelji dana jedanput i staju godišnju godišnje četrdeset groša, na šest mjeseci tridewet groša, na tri mjeseca dvadeset gr., a jedan broj groš van poštarine. Pretplata prima se u ovoj vilajetskoj štampariji. Članci za nauku i umjetnost služeći, primaju se rado za štampanje u ovom listu. Predplatnici van Sarajeva imaju jošte i poštansku taksu platiti.”

U Vilajetskim vijestima je napisan članak o ustanovljenju bolnice za zaptije, siromašne žitelje i hapsenike u Mostaru.

“U Mostaru glavnom mjestu hercegovačkoga sandžaka ustanovljena je jedna bolnica za zaptije i siromašne žitelje i hapsenika. Za nabavljanje potreba te bolnice sastavljena je dosada sredstvom dobrotvornijeh priloga žiteljstva i činovnika suma od 9504 groša i 20 para.

Priznajući da je ova stvar pohvale dostojna i da svi, koji su što priložili blagorodnost zaslužuju, stavljamo ovdje nastavak spiska njihovijeh imena:

Spisak dobrovoljnijeh priloga za bolnicu u Mostaru

Mićović                                  20

Mijat Gavrilović                    15

Anić                                        20

Risto Opuha                           20

Simat Addal Ajdin aga iz

čajkničkoga kadiluka             30

Murat aga Omerović              20

Kadiluk bilećki

Kajmekan Sulejman beg        200

Kadija Smail efendija                        100

Malmudir Hafis Muhib ef.       40

Član idare medžl Hamza aga   50

Mumeizi deavi medžlica       120

Taksildar Halil aga                   30

Juzbaša Murad aga                100

Buljuk aga Šahir aga                50

Buljuk baša Omer aga             50

Juzbaša Rako                         100

Juzbaša Vuko                           50

Buljuk baša Rade                     50

Džano Branković                     20

Asdem aga Mušković              10

Mehmed aga Sarajlija                          15

Muhtar Hadžić                         10

Mustafa aga Kapudžić             10

Derviš aga Hadžić                      7

Hamza Hadžić                           5

Hajdar Halil aga                       10

Petar aga Jančić                       20

Ilija Odavić                                6

                                   Svega 1053 groša

Spisak

dobrovoljnijeh priloga za bolnicu u Mostaru

Pivski kadiluk

Kajmekan Mustafa beg                      200 gr.

Kadija Mehmed efendija                   100

Crkvenički mudir Mehmed aga         75

Malmudir Jusuf efendija                   40

Tahrirat ćatib Ahmed efendija           30

Deavićatib Osman efendija               20

Daevi mumeiz Rakim efendija         30

                        Šćepan aga                 30

                        Radul aga                   30

                        Gligor aga                  30

Članovi idare-madžlisa                     45

Pandurski buljuk baša Lazo               50

                                    Nikola             50

                                    Dreka              25

                                    Vujata             50

                                    Milisav           50

Pop Datija                                          10

Jako                                                    10

Jovan Šimo                                        10

Trebinjski kadiluk

Kajmekan Ragib beg                         250

Kadija Ibrahim efendija                    140

Hadži Haki beg                                  30

Muhid beg                                          25

Malmudir Ibrahim efendija               60

Član idare medžlisa Melenti ef.        40

Mumeiz deavi medžlisa Hadži

Mustafa aga                                       15

Mehmed beg                                      20

Mudir sutorinske nahije Hadži

Nazim efendija                                  50

Karantinski ćatib Numan efendija    20

Tapućatib Smail efendija                   15

Sanduk emin Ibrahim efendija          30

Deavi ćatib Šućri efendija                 20

Nufus mukaid Muharem efendija      15

Hasan aga Hadžović                          10

Rusumat memur Mehmed efendija   15

Hadži Hafis efendija                          5

Rusumat memur na Carini

Ahmed efendija                                 21

Dizdar Smail efendija                                   15

Rusumat memur na Grabu

Ali efendija                                        10

Rusumat memur na Poljicu

Ahmed efendija                                 10

Mumeiz deavi Gašo aga                    15

Mumeiz daevi Rado aga                    15

Korijenićki jubaša Adem aga                        56

Korjenićki juzbaša Abdul aga           25

Ćumski juzbaša Ali aga                     30

Žički juzbaša Zako aga                      50

Žički juzbaša Trifo aga                      50

Kruševački juzbaša Lako aga                        60

Sutorinski juzbaša Nikola aga           50

Korjenićki buljuk baša Obren aga     40

Mustafa beg Deftedarević                 11

Abdi beg                                            11

Smail beg Kapetanović                     7

Abdi aga Bračković                           25

Ibrahim aga                                        5

Derviš efendija                                  40

Mahmud aga Đehović                       25

Smail aga Hadži Bajramović            5

Hasan aga                                           5

Sulejman afa                                      5

Bajo Čaro                                           20

Vecko trgovac                                    20

Nikola arnaut                                     22

Aleksa Arnaut                                    20

Maksim Palikuća                               4

Sava Ćelović                                      4

                        Svega                          6250 groša

(produžiće se)            

Zaglavlje i tekst potiču iz arhive Gazihusrefbegove biblioteke u Sarajevu.

Prilog: Mostar, 1880.

Priredili: Armin Džabirov, Tibor, Vrančić, Smail Špago

(Nova Sloboda.ba)