Inicijativa za finansijsku reviziju deponije Uborak

Suada Halilović, poslanica NIP-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, uputila je inicijativu prema Uredu za reviziju institucija Federacije BiH da se u planu aktivnosti za 2025. godinu uvrsti Finansijska revizija za JP Deponija d.o.o. – Uborak u Mostaru

Ona je naglasila da je Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini posljednji put proveo finansijsku reviziju JP Deponija d.o.o. Mostar za 2018. godinu. U sklopu navedenog finansijskog izvještaja navodi da utvrđeno niz nepravilnosti u radu, kao i preporuka koje je potrebno otkloniti.

Ovaj revizorski izvještaj o poslovanju javnog preduzeća za upravljanje komunalnim otpadom pruža detaljan uvid u niz problema i nepravilnosti.

Prema nalazima revizora, direktor je donio brojne interne akte bez saglasnosti nadležnih organa, što stvara dodatnu pravnu neusklađenost.

Preporuka revizora za uspostavljanje i implementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole prema CoSo modelu ukazuje na potrebu za hitnim djelovanjem, kako bi se riješili ovi problemi.

“Ovakva situacija može negativno uticati ne samo na poslovanje preduzeća, već i na povjerenje javnosti i institucija u njegov rad. U konačnici, transparentnost, zakonitost i pravilno upravljanje ključni su za odrzavanje integriteta javnih preduzeéa i osiguranje njihove odživosti i efikasnosti. Ovaj izvještaj ističe hitnost potrebe za promjenama i konkretnim akcijama, kako bi se riješili problemi identifikovani u poslovanju ovog javnog preduzeća”, navodi poslanica Suada Halilović u svojoj inicijativi.

(NovaSloboda.ba)