CIK BiH: Javni konkurs za predsjednike/zamjenike predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je objavila „Javni konkurs za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini“.

Konkurs je objavljen u dnevnoj štampi, web stranici Centralne izborne komisije BiH a biće dostupan i na društvenim mrežama na kojima nalog ima Centralna izborna komisija BiH, na internet stranicama opština/gradova, odnosno izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini i na oglasnim pločama opština/gradova, saopšteno je iz CIK-a BiH.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave na internet stranici www.izbori.ba. Prijave na Javni konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova, kandidati će dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH elektronski, putem portala e-Izbori i aplikacije „Prijava za rad u biračkim odborima (predsjednici/zamjenici), koji se nalaze na interent stranici Centralne izborne komisije BiH.

Kandidat za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili finansijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način.

Predsjednik biračkog odbora rukovodi radom biračkoga odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu, osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini, određuje dužnosti svakom članu biračkoga odbora, popunjava sve potrebne obrasce, osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta, rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača, pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasanja, evidentira u Zapisnik o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događanja na biračkom mjestu.

Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima ista prava i dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja i/ili brojanja glasačkih listića.

Centralna izborna komisija BiH će putem javnog konkursa angažovati oko 12.000 predsjednika/zamjenika predsjednika biračkih odbora.

(NovaSloboda.ba)