Vlada HNK-a ukinula koncesiju za MHE Buna i pokrenula proceduru za pripravnike

Vlada HNK-a usvojilaje, na danas održanoj sjednici, Dokument okvirnog budžeta HNK-a za period 2025. – 2027., u kome je prikazan sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranja prihoda i rashoda, te rashoda i izdataka na nivou cijelog kantona. Izradi tog dokumenta prethodila je izrada Smjernica ekonomske i fiskalne politike za isti period, kao osnova za utvrđivanje prioriteta finansiranja.

Vlada je usvojila Odluku o prestanku koncesijskog odnosa utvrđenog Ugovorom o koncesiji za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije izgradnjom objekta mini-hidroelektrane na području Bune. Takođe, usvojene su i odluke o davanju saglasnosti na prijedloge ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na području Stoca i Čitluka.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova obaveznoga zdravstvenog osiguranja HNK-a. Izmjenom je uklonjen član, koji se odnosio na zaštitu domaće proizvodnje, a kojim su bile izuzete strane farmaceutske firme. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite zaduženo je raspisati Javni poziv proizvođačima lijekova odnosno nositocima odobrenja za stavljanje lijekova u promet radi uvrštavanja zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova HNK-a. U Pozivu će biti utvrđeni način, rokovi i uslovi za podnošenje zahtjeva za uvrštavanje zaštićenih naziva lijekova na Pozitivnu listu lijekova.

Vlada je prihvatila Informaciju u vezi s prijavom na Javni poziv Federalnoga zavoda za zapošljavanje po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2024. (Podsticajne mere Zapošljavanje pripravnika), te usvojila Program zapošljavanja pripravnika u 2024. godini u kantonalnim tijelima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, tijelima i institucijama HNK-a. Vlada je, nakon prethodno izvršene registracije poslodavca, kao preduslov za učešće na Javnom pozivu, i ove godine aplicirala na Javni poziv putem kantonalnih ministarstava, uprava, službi i ureda. Ukupan broj osoba s visokom stručnom spremom, predviđenih za sufinansiranje, iznosi 129 i biće im omogućeno sticanje prvog radnog iskustva, osposobljavanje za rad u struci, te mogućnost polaganja stručnog ispita, sve s ciljem poboljšanja njihove konkurentnosti i integrisanja na tržište rada.  S obzirom na činjenicu da je Vlada prethodno uputila Javni poziv pravnim subjektima i priverdnicima za iskazivanjem interesa za prijem pripravnika, zaprimljene će prijave biti razmotrene pri raspoređivanju pripravnika nakon provedene konkursne procedure, koja će uskoro uslijediti.

Nastavljajući pozitivnu praksu podrške mladima, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Prbudžeta HNK-a za subvencije mladima za porez na promet nekretnina i rente za četiri nova korisnika, u iznosu od 21.600 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne ,a Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Informacije o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturisanja Opšte bolnice Konjic za četvrto tromjesečje 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline, koje je bilo zaduženo u ime Vlade HNK-a provesti konkursni postupak, Vlada je danas donijela Rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoline HNK-a.

(NovaSloboda.ba)

(Fena)